Huvudmeny

Val och utformning

Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri

– Orsaker och konsekvenser

Margareta Oudhuis, docent
Tomas Engström, Chalmers Tekniska Högskola
Bo Blomqvist, Chalmers Tekniska Högskola

Forskningsprojektets övergripande syfte är att belysa utvecklingen inom svensk
tillverkningsindustri de senaste tio åren när det gäller val av arbetsorganisation
och utformning av produktionssystem. Konsekvenserna för arbetsinnehåll och
arbetsförhållanden för dem som arbetar i skilda slags produktionssystem kommer
att klarläggas. Detta gäller såväl kollektivanställda, sysselsatta med produktionsarbete,
som tjänstemän som arbetar i direkt anslutning till produktionsarbetet.

Vissa nyckelpersoner på skilda nivåer inom ett antal utvalda företag kommer att
intervjuas för att ta reda på skälen till tidigare gjorda val av arbetsorganisation
och produktionssystem liksom hur de bedömer utvecklingen de närmaste tio
åren härvidlag. Genom att forskarna dessutom har tillgång till ett unikt empiriskt
material från tidigare genomförda forsknings- och utvecklingsarbeten, främst
inom svensk fordonsindustrin, blir bakåtblickande analyser möjliga. Dessa analyser
utgör således komplement till de analyser som kommer att baseras på empiriskt
material som insamlas inom forskningsprojektets ramar.

Specifikt skall forskningsprojektet belysa utvecklingen av arbetsorganisation
och produktionssystem i det småskaliga respektive det storskaliga företaget. Arbetet
baseras på och inspireras av den sociotekniska forskningstradition som sedan
1960-talet präglat mycket av den arbetslivsforskning som genomförts i
Göteborgsregionen.