Huvudmeny

Pågående projekt

Nedanstående forskningsprojekt pågår inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.


Tillämpning av Spectral Segregation Index på små nätverk

Arbetet föreligger nu i manus: Application of eigenvector centrality to small social networks (Anders K.H. Bengtsson and Mary-Anne Holfve-Sabel) där vi visar hur olika tillämpningar såsom transposition, symmetrisering och semi-symmetrisering av matriserna som beskriver elevernas val av kamrater under arbete respektive rast är användbara för olika syften.  Läs mer

Projektdeltagare

Mary-Anne Holfve-Sabel, universitetslektor


Nätverk och elevers attityder

I ett kommande arbete med arbetsnamnet ”Attitudes to school, teacher and peers. Comparisons of popular and lonely students.” visas att elevers attityder kan vara mycket växlande oavsett vilken kategori de tillhör. Här ämnar jag också undersöka hur ledarna i nätverken påverkar sina kamraters attityder och antalet nätverk i klassen är relaterat till klassens trivsel (mätt med variabeln Students’ Wellbeing).  Läs mer

Projektdeltagare

Mary-Anne Holfve-Sabel, universitetslektor


Begreppsutveckling i matematikens historia

I ett pågående forskningsprojekt fördjupar jag mig bland annat i den debatt som ägde rum under 1800-talet och som behandlar naiva bilder och visuella representationer, och vilken betydelse dessa har haft för utvecklingen av fundamentala begrepp inom matematikens analys.  Läs mer

Projektdeltagare

Johanna Pejlare, universitetslektor


Arbetsmarknad och akademi i gemensam kunskapsbildning - för vem och för vad?

Projektets syfte är att undersöka den gemensamma kunskapsbildning som växer fram i mötet mellan akademi och skilda företrädare från arbetslivet. Projektet studerar främst arbetslivets företrädare och hur deras relationer sinsemellan samt gentemot deltagande forskare påverkar denna kunskapsbildning. Läs mer

Projektdeltagare

Christer Teandersson, universitetslektor
Bertil Rolandsson, Göteborgs universitet


Organisatorisk resiliens: Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?

En tvärvetenskaplig forskargrupp bestående av forskare vid främst Högskolorna i Borås och Skövde bedriver olika projekt som studerar hur företag och organisationer bygger upp och kombinerar ekonomiska, tekniska och sociala resurser i syfte att stärka sin livskraft och förmåga att motstå kriser och påfrestningar. Läs mer

Projektdeltagare/antologiförfattare

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde
Roy Andersson, Högskolan i Borås
Thomas Andersson, Högskolan i Skövde
Anders Edström, Högskolan i Borås
Nomie Eriksson, Högskolan i Skövde
Per Forsberg, Uppsala universitet
Torbjörn Ljungkvist, Högskolan i Skövde
Bertil Rolandsson, Göteborgs universitet


Ledarskapsmodell för svenska chefer som motkraft till globala managementtrender

Forskningsprojektets övergripande syfte är att ta fram en teoretiskt och empiriskt grundad ledarskapsmodell för att stödja och stärka svenska chefer i deras utövande av sitt ’svenska’ sätt att leda när det utmanas av globala managementkoncept. Läs mer

Projektdeltagare

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås
Päivi Riestola, Högskolan i Borås
Christer Theandersson, Högskolan i Borås
+ deltagare från CAVs ledarnätverk AiS


Top Performance

Forskningsprojektets övergripande syfte är att studera vilka faktorer som ligger bakom toppresterande elitidrottsklubbars framgång. Syftet är även att se om man kan föra över framgångsfaktorerna till spetsföretag och vice versa, dvs. om samma faktorer kan förklara framgång inom elitidrotten som inom spetsföretagen. Läs mer

Projektdeltagare

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde
Lena Abrahamsson, Luleå Tekniska Universitetet
Sven Hemlin, Göteborgs universitet
Gert Ohlin, Sustainable Performance


Klassrumsdebatten i ett sociologisk-didaktiskt perspektiv

I detta postdoktorala projekt undersöks klassrumsdebatten och dess karaktär. Projektet har ett didaktiskt och sociologiskt perspektiv och syftar till viss teoriutveckling. Det genomförs i nära samarbete med några av regionens högstadieskolor. Läs mer

Projektdeltagare

Anita Norlund, universitetslektor 


Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering

De senaste årens snabba utveckling av en svensk skolmarknad har förändrat arbete och prioriteringar påtagligt på gymnasieskolorna. När den utbildningspolitiska avsikten att skolan ska bidra till social inkludering och jämlikhet paras med marknadstänkandet, ställs skolans personal och elever inför nya situationer och utmaningar. Konkurrensen mellan skolor, fristående såväl som kommunala, har ökat kraftigt främst under de allra senaste åren. 
Läs mer

Projektdeltagare vid Högskolan i Borås:

Ann-Sofie Holm, universitetslektor 


Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning

Förvånansvärt få studier är gjorda om hur yngre elever och barn förstår de illustrationer som används i skolans och förskolans undervisning. Ändå är det just i grundskolans lägre årskurser och i förskoleklasser som förklarande bilder och modeller av olika slag intar en särskilt framträdande roll, samtidigt som det torde vara här som risken är störst för att sådana bilder och modeller inte tolkas på avsett sätt.

Föreliggande projekt syftar till att ge ny kunskap om hur barn i årskurs 1-5 och i förskolan skapar mening då de i lärandesituationer möter illustrationer av olika slag. Det kan röra sig om förklarande bilder i tryckta läromedel, bilder och animationer i digitala medier eller tredimensionella modeller, som kan men inte behöver vara interaktiva.

Projektet, som är finansierat av Vetenskapsrådet, är initierat av och leds från Högskolan i Borås. Det genomförs i samarbete Mittuniversitetet och Högskolan Kristianstad. Läs mer

Projektdeltagare vid Högskolan i Borås:

Lisbeth Åberg-Bengtsson, professor, projektledare
Dennis Beach, professor
Anneli Bergnell
, doktorand


Skolprestationer och  kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor.

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur relationen kön och studier/prestationer/betyg förstås och kommuniceras i olika undervisningspraktiker och lokala omgivningar. Detta undersöks i en etnografisk studie av nio klasser i årskurs 9 i olika skolor och kommuner. Projektet är finansierat av VR 2011-2013. Läs mer

Projektdeltagare:

Elisabeth Öhrn, professor, Göteborgs Universitet
Ann-Sofie Holm, universitetslektor 


Inkludering för bildning

Inkludering för bildning är ett femårigt projekt där avsikten är att studera utvecklingen i en kommun som vänt en negativ utveckling till en synnerligen positiv. 2007 tillhörde Essunga de fem resultatmässigt sämsta kommunerna i landet vad avser behörighet och övergång till gymnasiet, genomsnittlig meritpoäng i årskurs nio samt andel godkända i samtliga ämnen. Målsättningen var att tre år senare ha hundraprocentig gymnasiebehörighet, samtliga elever godkända i alla ämnen och betydligt höjd meritpoäng. 2010 hade man nått målet och tillhörde landets mest framgångsrika skolkommuner. Läs mer

Projektdeltagare:

Bengt Persson, professor
Julie Allan, professor
Elisabeth Persson, universitetslektor


Lärararbetets villkor - hur erfarna lärare ser på arbetets förändringar och nya villkor
(post doc-projekt)

Föreliggande projekt bygger på intervjuer med erfarna lärare i grundskolan, gjorda under våren 2007. Lärarna har det gemensamt att de har arbetat i grundskolans kärnverksamhet, med andra ord ”klassundervisning”, i minst 25 år. De har alla erfarenheter av förändringar i termer av decentralisering, professionalisering, målstyrning etc. Syftet med projektet är att studera hur de intervjuade lärarna säger sig kunna realisera sina professionella ambitioner under de arbetsvillkor som drivits fram av olika reformer och omstrukturering. Hur hanteras intentioner och villkor? Vilka processer eller politiska teknologier’ framträder och vilka marginaliseras? Läs mer

Projektdeltagare: 

Marianne Dovemark, universitetslektor


Klassen-eleven-läraren

Mina forskningsintressen är elevers perspektiv i skolan, elev attityders förändring över tid och attityders samband med prestationer, lärarens inverkan på inlärningsmiljön samt samspelet mellan lärare och elever. Slutligen elevers inter-aktion/segregation och dess inverkan på klassrumsklimat.

Huvudsyftet i min forskning är att genom mätningar av attityder och uppfattningar förbättra förståelsen av både elevernas och lärarnas arbetsmiljö i grundskolan. Läs mer

Projektdeltagare: 

May-Anne Hofve - Sabel, universitetslektor


Local Autonomy and the Provision of Special Education Support in Sweden and Norway

This comparative study focuses on the relationship between municipalities' governing strategies and special needs education in Norway and Sweden. The study is based on the assumption that there are lessons to be learned about the provision of education from a systematic comparison of responses to common national and international challenges (Osborn et al., 2003). Läs mer

Projektdeltagare:

Professor Bengt Persson, University of Borås

In co-operation with:
Senior lecturer David Lansing Cameron, University of Agder
Professor Claes Nilholm, Jönköping University Foundation


Frågor om styrande och lärande i arbetslivet

Jag bedriver för tillfället olika empiriska studier som rör skilda frågor om styrning och lärande i arbetslivet. Den röda tråd som förbinder dessa studier med varandra består av att de handlar om hur olika aktörer och positioner får olika betydelse för de tolkningsmönster som styr hur de anställda anser att organisatoriska problem bör lösas. Läs mer

Projektdeltagare: 

Bertil Rolandsson, Göteborgs Universitet


Effekter och behov av utbildningsinsatser vid inkludering av barn i behov av särskilt stöd i grundskolan. En forskningsöversikt och systematisk översyn

Syftet med detta projekt är att genom granskning av nationell och internationell forskning illustrera hur barn och ungdomar som visar ihållande avvikelser från gällande normer, regler och förväntningar i skolan på grund av särskilda behov kan ingå i allmän utbildning och vilka konsekvenser detta har för den andra elevgruppen. Läs mer

Projektgrupp

Projektgruppen består av danska och skandinaviska forskare inom området:

  • Professor Anders Holm, DPU, Aarhus universitet.
  • Professor Niels Egelund, DPU, Aarhus universitet
  • Professor Susan Tetler, DPU, Aarhus universitet.
  • Professor Bengt Persson, Högskolan i Borås
  • Post. Dok. Nils Breilid, Institutet för Spesialpedagogikk, Oslo universitet