Huvudmeny

Effekter och behov av utbildningsinsatser

vid inkludering av barn i behov av särskilt stöd i grundskolan

 

En forskningsöversikt och systematisk översyn.

Bengt Persson, professor

Projektets förläggning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Århus Universitet i samarbete med forskare vid Oslo Universitet och Högskolan i Borås

Bakgrund och problemområde

Barn med olika slag av problem och barn med inlärningssvårigheter och olika diagnoser blir alltmer vanliga i skolsystemet. Aktuell forskning visar att cirka 14 procent av eleverna i den danska skolan får specialpedagogiskt stöd och att omkring 30 procent av de totala utgifterna för skolorna utgörs av sådan verksamhet.

Skolsystemet har en lång tradition att utesluta barn från det vanliga utbildningssystemet. Det danska skolan är allomfattande och inkluderande, och ska sträva efter att inkludera barn med särskilda behov i det vanliga utbildningssystemet.

Önskan om delaktighet har sin grund i en vetskap om att inkludering av elever med särskilda behov eller utmaningar kan bidra dels till elevens egna erfarenheter av jämlikhet och delaktighet, och dels hjälpa de andra elevernas utveckling, inklusive att bidra till inlärning av delaktighet och kunskap om att inte alla människor är lika eller har lika villkor. Utifrån denna förståelse är det tänkt att skolan ska fungera som ett "minisamhälle", där man möter samhällets verkliga mångfald och lär sig att hantera den. 

Syfte

Syftet med detta projekt är att genom granskning av nationell och internationell forskning illustrera hur barn och ungdomar som visar ihållande avvikelser från gällande normer, regler och förväntningar i skolan på grund av särskilda behov kan ingå i allmän utbildning och vilka konsekvenser detta har för den andra elevgruppen.

Kunskaper från denna systematiska översyn skulle kunna vara av stor praktisk betydelse, eftersom det kan översättas direkt till undervisningsmetoder. Det kommer att bidra till att främja inlemmandet av denna grupp av elever i skolan på ett sådant sätt att det ökar delaktigheten för alla elever på en grund som är forskningsbaserad. Genomförandet av denna systematiska översyn kommer därför att vara viktigt för att stärka evidensinformering av praxis och politik när det gäller inkludering av elever med särskilda behov i Danmark och andra länder, och då de nordiska länderna i synnerhet.

Projektets delstudier

 • Systematisk forskningsöversikt: Utgångspunkten är en genomgång av befintlig forskning från 1990 och framåt, c:a 10 000 titlar i utgångsläget. Syftet med undersökningen är att ge insikt i effekten av inkludering i grundskolan. Detta innefattar identifiering av forskning inom området, dvs. studier vars resultat kan styrka vetenskapligt baserade riktlinjer i praktiken.
 • Systematisk syntes: I en metaanalys sammanfattas resultaten kvantitativt och kvalitativt.

Projektgrupp

Projektgruppen består av danska och skandinaviska forskare inom området:

 • Professor Anders Holm, DPU, Aarhus universitet.
 • Professor Niels Egelund, DPU, Aarhus universitet
 • Professor Susan Tetler, DPU, Aarhus universitet.
 • Professor Bengt Persson, Högskolan i Borås
 • Post. Dok. Nils Breilid, Institutet för Spesialpedagogikk, Oslo universitet

Resultatspridning

 • Fullständig teknisk rapport;
 • Kortare praxisversion i form av lärarhandledning. Preliminär titel: "Kunskap om inkludering av barn med behov av särskilt stöd i grundskolan;
 • Databas byggd på transparent process;
 • Artiklar i internationella tidskrifter samt texter avsedda för användning i skolor.

Tidsplan

December 2011 – februari 2013