Huvudmeny

Inkludering för bildning

Bengt Persson, professor 

Inkludering för bildning är ett femårigt projekt där avsikten är att studera utvecklingen i en kommun som vänt en negativ utveckling till en synnerligen positiv. 2007 tillhörde Essunga de fem resultatmässigt sämsta kommunerna i landet vad avser behörighet och övergång till gymnasiet, genomsnittlig meritpoäng i årskurs nio samt andel godkända i samtliga ämnen. Målsättningen var att tre år senare ha hundraprocentig gymnasiebehörighet, samtliga elever godkända i alla ämnen och betydligt höjd meritpoäng. 2010 hade man nått målet och tillhörde landets mest framgångsrika skolkommuner.

Vägledande för arbetet är ett inkluderande perspektiv vilket innebär att särskilda undervisningsgrupper och andra grupperingar för elever i skolsvårigheter lagts ned och den specialpedagogiska verksamheten införlivats med den ordinarie undervisningen. Vidare har omställningsarbetet utgått från relevant och aktuell pedagogisk forskning som också utgjort en viktig komponent i personalens kompetensutveckling.

Det ansvariga undervisningsrådet vid Skolinspektionen säger efter inspektionen 2010 i en intervju:
”- Jag har arbetat med inspektion i sex år och hunnit besöka många skolor och kommuner. Detta är det bästa exempel jag sett”, säger undervisningsråd Ulla-Britt Norin.

Hösten 2011 publicerade Dagens Nyheter en artikel där resultatförbättringen beskrevs som oriktig. Man hänvisade till en diskrepans mellan betyg och nationella prov i matematik 2010 som var större än riksgenomsnittet. Artikeln blev flitigt refererad inte minst av pedagogikforskare. 2011 års sammanvägda resultat publicerade av SKL i april 2012 visar dock att Essunga kommun fortfarande tillhör landets fem främsta vad gäller elevernas prestationer.

Projektets huvudsyfte är att ur ett institutionsteoretiskt perspektiv identifiera och analysera faktorer av betydelse för den ökade måluppfyllelsen. Som en delstudie följs också två årskullar med elever under deras fortsatta studieväg på gymnasiet. Datainsamling sker genom intervjuer, observationer och dokumentanalys.

Projektledare är professor Bengt Persson med professor Julie Allan som Senior Adviser. Universitetslektor Elisabeth Persson är huvudansvarig för datainsamling och analysarbete.

Projektet finansieras av Högskolan i Borås, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbudet samt Essunga kommun.

Publikationer

  • Persson, E. & Persson, B. (2011). Inkludering för ökad måluppfyllelse ur ett elevperspektiv. Paideia 2011 (02), 49-58. Dafolo förlag, Frederikshavn, Danmark
  • Persson, E. & Persson, B. (Utkommer juni 2012). Inkludering och måluppfyllellse – Att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber

Projektledare

Persson, Bengt

Forskningshandledare

Allan, Julie

Ämnen

Pedagogiskt arbete

Forskningsområden

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

Forskare

Persson, Bengt
Persson, Elisabeth

Finansiärer

Essunga kommun
Sveriges kommuner och landsting

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2013-12-31