Huvudmeny
Väderkvarn vid vattendrag

Meningsskapande illustrationer?

Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning (MILL)

Projektledare: Lisbeth Åberg-Bengtsson

Bilder och modeller för att underlätta lärande är sedan lång tid tillbaka en del av skolans vardag. Skolplanscher från förra seklets början är idag kuriosa, som säljs på auktioner. Äldre mekaniska modeller från skolornas material rum, till exempel av jorden i sin omloppsbana runt solen och med månen kretsande runt jorden, visas upp som historiska museiföremål. I dagens undervisning förekommer moderna varianter på i grunden samma pedagogiska idé – att underlätta lärande med stöttande, visuella och interaktiva hjälpmedel. Utrymmet i tryckta läromedel upptas i allt större utsträckning av alltmer påkostade, förklarande illustrationer (som sprängskisser, tidslinjer och näringskedjor). Elektroniska multimedieverktyg erbjuder nya möjligheter att visa rörelser, förlopp och flöden samt till att genomföra simuleringar över tid av exempelvis ekologiska skeenden.

Förvånansvärt få studier är gjorda om hur elever i yngre åldrar förstår de illustrationer som används i undervisningen. Ändå är det just i grundskolans lägre årskurser och i förskoleklasser som förklarande bilder och modeller av olika slag intar en särskilt framträdande roll, samtidigt som det torde vara här som risken är störst för att sådana bilder och modeller inte tolkas på avsett sätt. Den forskning som föreligger inom näraliggande områden såsom "visual literacy" (dvs. förmågan att läsa av bilder i allmänhet), som främst undersökts i samband med läskunnighet som sådan, eller "graphicacy" (förmågan att hantera t.ex. kartor, grafer och diagram) pekar mot att förståelse av illustrationer av olika slag på intet sätt kan tas för självklar.

Projektet, som genomförs i form av ett antal delprojekt, syftar till att ge ny kunskap om hur elever skapar mening då de möter illustrationer av olika slag i undervisningssammanhang. Det kan röra sig om förklarande bilder i tryckta läromedel, bilder och animationer i digitala medier eller tredimensionella modeller, som kan men inte behöver vara interaktiva. Främst studeras sekvenser från områden inom skolans och förskolans naturorienterande ämnen och matematikundervisning. Forskningsfrågorna har varierat något mellan delstudierna men i de flesta fallen kretsat runt: 

  • Hur används illustrationer som medierande redskap i undervisningssituationer i förskolan och grundskolans år 1-5?
  • Hur hanterar eleverna dessa illustrationer och vilken mening skapar de om lärandeinnehållet när förklarande illustrationer av olika slag kompletterar ett textinnehåll eller ett talat budskap?
  • Vilka problem och svårigheter stöter eleverna på vid tolkningen av illustrationerna?
  • Vad i bilderna och modellerna utgör viktiga element för en adekvat förståelse?

Kortfattat visar de övergripande resultaten hittills att det kan vara verkliga stötestenar för många barn att göra adekvata tolkningar av bilder och modeller som förekommer i undervisningssammanhang. Särskilt besvärligt förefaller det kunna vara att tolka bilder av processer och förlopp i trycka läromedel samt illustrationer av komplicerade fenomen som kräver att flera perspektiv intas samtidig. Även enklare bilder och vanliga symboler kan dock leda till icke avsedda tolkningar. Barnen i studierna har i många fall verkat betrakta illustrationerna som enbart dekoration och har ofta förbigått bilderna om de inte direkt uppmärksammades på dem. Å andra sidan kunde illustrationer också, särskilt sådana som visade på extremer av något slag, väcka både förundran och intresse. Två didaktiska implikationer har tydligt framträtt. Den första är att vi, oftare än vad vi kanske föreställer oss, aktivt behöver stötta barn vid tolkning av de illustrationer som är tänkta att bidra till lärandet. Den andra implikationen är att vissa typer av illustrationer borde lämnas till senare skolår.

Projektet, som är finansierat av Vetenskapsrådet, genomförs i samverkan mellan Högskolan i Borås (HB), Mittuniversitetet (Miun) och Högskolan Kristianstad (HKr). Forskargruppen är till stor del sammansatt med tanke på de olika erfarenheter som behövs för projektets genomförande. Såväl ämnesdidaktisk som åldersdidaktisk kompetens finns representerad. Gruppen har tidigare erfarenheter av studier av de aktuella åldersgrupperna och av forskning såväl om IKT i undervisningen som om visuella representationer, som ligger nära bilder och modeller (t.ex. grafer, diagram och kartor), och har bred och djup metodkompetens.

Forskare i projektet:

Publikationer och presentationer:

Bergnell, A. (2010). Ettåringen, bilden och fenomenet tyngd: Yngre barns pre-naturvetenskapliga meningsskapande i en guidad aktivitet (Magisteruppsats med huvudområde i Pedagogiskt arbete). Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, 501 90 Borås.

Bergnell Karlsson, A. (2014, september). Preschool children making sense out of illustrations afforded at a Swedish Science Centre. Paper presenterat vid The Emerging Researchers’ Conference at ECER 2014, Porto, Portugal.

Bergnell Karlsson, A., & Åberg-Bengtsson, L. (2014, november). Med kroppen som illustration: Exempel på ’embodied illustrations’ i förskola och skola. Paper presenterat vid konferensen Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND) 2014, Karlstad.

Bergnell Karlsson A. (in press). “Let’s pretend this [orange] is you”: Preschool children making meaning of a multimodal illustration offered at a Swedish science centre. Studia Paedagogica Journal.

Bergnell Karlsson, A. (2015, augusti). “Det luktar apelsin!”. Förskolebarns meningsskapande med/av illustrationer på ett naturvetenskapligt center. Paper preseterat vid “Nationell konferens i pedagogiskt arbete 2015”, Karlstad.

Bergnell Karlsson, A. (2015, september). “It vapors up like this”. Children making sense out of illustrations of evaporation at a Swedish Preschool. Paper presenterat vid The Emerging Researchers’ Conference, ECER 2015, Budapest.

Ljung-Djärf, A. (2010, juni/juli). Illustrations in multi-media programs: A way to understand science? Paper presenterat vid The 4th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Orlando, USA.

Ljung-Djärf, A. (2010, augusti). Science illustrations in multi-media context: Ants in the pants an example from pre-school. Poster presenterad vid The XXVI OMEP (Organization for Early Childhood Education) World Congress, Göteborg.

Ljung-Djärf, A., Åberg-Bengtsson, L., Ottosson, T., & Beach, D. (2014). Making sense of iconic symbols: A study of preschool children conducting a refuse-sorting task. Environmental Education Research, 21, 256–274.

Åberg-Bengtsson, L., Beach, D.,  Ljung-Djärf, A., & von Zeipel, H. (2011, september). Illustrations making meaning? Young pupils encountering explanatory pictures and models in science and maths education. Paper presenterat vid the International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) Conference, Rom.

Åberg-Bengtsson, L., von Zeipel, H.,  Ottosson, T., & Beach, D. (2011, september). Can We Take Young Pupils’ Understanding of Illustrations for Granted? Investigating Multi-modally Presented Learning-contents in School Science and Mathematics. Paper presenterat vid the European Conference on Educational Research, ECER 2011, Berlin.

Åberg-Bengtsson, L., et al. (2014). ”När Agnes fick va solen så fattade man ju precis”: Om illustrationer i undervisning av yngre elever. I Resultatdialog 2014 (s. 246– 254). Vetenskapsrådet, Stockholm.

Åberg-Bengtsson, L., Karlsson, K.G., & Ottosson, T. (2015, september). The Sun, the Earth and the Moon: Young students’ grappling with an illustration of the lunar phases. Paper presented at The European Conference on Educational Research, ECER 2015, Budapest.

Åberg-Bengtsson, L., Beach, D., & Ljung-Djärf, A. Young primary students making sense of text and illustrations about how refuse can become soil. Educational Research and Evaluation. (Publicerad on line 07 Dec, 2015.)

Åberg-Bengtsson, L., Karlsson, K.G., & Ottosson, T. (submitted manuscript). “Can there be a full moon at day-time?” Young students’ grappling with an illustration of the lunar phases.

Åberg-Bengtsson, L., Karlsson, K.G., Ottosson, T., Ljung-Djärf, A., & Beach, D. (2014, november). ”Kan det vara fullmåne när det är dag?” Om yngre elevers tolkningar av illustrationer i ett enkelt fakta- och lästräningsmaterial. Paper presenterat vid konferensen Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND) 2014, Karlstad.

Norberg, M. (2104). “Det är för att det ska bli lite svårare?” Om illustrationer i matematikläroböcker i grundskolans tidiga år och elevers handskande med dessa. (Magisteruppsats i Pedagogik). Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap, 87188 Härnösand.

Von Zeipel H. (2015). Illustrations in science education: An investigation of young pupils using explanatory pictures of electrical currents.  Procedia –  Social and Behavioral Sciences, 167, 204–210.

von Zeipel, H. (2014). Illustrations in science education: An investigation of young pupils using explanatory pictures of electrical currents. Paper presenterat vid The International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) conference, Kuching, Borneo.

von Zeipel, H., Åberg-Bengtsson, L., & Ottosson, T. (2014, november). ”Å så åker dom så här … runt”: Yngre elevers möten med illustrationer av naturvetenskapliga fenomen i skolans traditionella läromedel. Paper presenterat vid konferensen Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND) 2014, Karlstad.

Westman, A-K. (2014, juni). How do young pupils interpret explanatory pictures? An investigation of animated illustrations in school science. Paper presenterat vid Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN), Helsingfors.

Westman, A-K., Ljung-Djärf, A., Åberg-Bengtsson, L., Ottosson, T., & Beach, D. (2014, november). Animationer och illustrationer i datorbaserade läromedel med ett naturvetenskapligt innehåll: Studier bland femteklassare och förskoleelever. Paper presenterat vid konferensen Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik (FND) 2014, Karlstad.

Westman, A.-K., & Karlsson, K.G. (in press). Does every cell gets blood? Young students’ discussions about illustrations of human blood circulation. European Journal of Science and Mathematics Education.

Projektledare

Åberg-Bengtsson, Lisbeth

Ämnen

Didaktik
Pedagogiskt arbete
Utbildningsvetenskap

Forskningsområden

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

Finansiärer

Vetenskapsrådet (UVK)

Startdatum

2009-10-23

Slutdatum

2014-12-31