Huvudmeny

Tillämpning av Spectral Segregation Index på små nätverk

Mary-Anne Holfve-Sabel, universitetslektor

Metoden är beskriven i arbetet Anders K. H. Bengtsson and Mary-Anne Holfve-Sabel (2013) Applications of eigenvector centrality to small social networks.

Vi har här visat hur olika tillämpningar såsom transponering, symmetrisering och semi-symmetrisering av matriserna som beskriver elevernas val av kamrater under arbete respektive rast är användbara för olika syften. Det är således möjligt att kartlägga bilaterala val, antal nätverk och deras storlek, vem som är mest populär i respektive nätverk, samt vilka som inte väljs (ensamma). Metoden ger goda möjligheter till förfinad analys av sociometriska data inom ramen för projektet Klassen-eleven-läraren.

En direkt tillämpning av metoden presenteras i “Students’ individual choices of peers to work with during lessons may counteract segregation. Social Indicators Research 122: 577-594, 2014. Här visas att trots den påtagliga segregation som förelåg i Göteborg 2003, är det ett mycket gott samarbete inom klasserna mellan elever från icke-skandinaviska länder och elever med skandinaviskt ursprung. Elevernas val av arbetskamrater kan motverka segregation i klasserna trots bostadssegregation och skolsegregation. Samtidigt ses en viss överrepresentation i två undergrupper. Dessa är icke-skandinaviska flickor samt ensamma eller frånvarande skandinaviska pojkar som tenderar att lämnas utanför nätverken. Vikten av att läraren är uppmärksam på detta påpekas.