Huvudmeny

Forskarutbildning

1 juni 2016 tilldelades Högskolan i Borås examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården. I dag bedrivs forskningsstudier inom hälsa och vård i samarbete med andra lärosäten. 

Forskningsområdet Människan i vården riktar intresset mot vårdens utmaningar genom att studera mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter. Området berör inte bara patienter, närstående och vårdare, utan också chefer, medarbetare och vårdyrkesstudenter. Teoretiskt förankras området i humanvetenskap, och detta innebär bland annat en helhetssyn gällande olika vård- och omsorgsverksamheter och de människor som vårdas eller arbetar där.

En viktig målsättning för forskningen inom området är att skapa underlag för väl underbyggda beslut som gör det möjligt att ta ansvar, som patient för sig själv och sin egen hälsa, som professionell för en patient som är i behov av vård, och som chef för den arbetsmiljö där den goda vården ska utvecklas. Forskningsfrågorna riktas mot hur förutsättningar för god vård skapas och bibehålls, och hur individuella variationer i förmågan att bemästra frågor kring hälsa/ohälsa ser ut. Forskningen sker både i relation till patienters och närståendes behov, samt till strukturella och organisatoriska förutsättningar. Med utgångspunkt i kunskap om mänskliga erfarenheter prövas nya vårdmetoder i intervenerande forskningsprojekt. Med en helhetssyn på vårdande verksamheter bidrar området med ett nytt sätt att studera hela vårdkedjor, från ledning och organisering till möten med patienter.

Begreppsdefinitioner

  • Människan i vården förstås som en meningssökande varelse. Kunskap om hur människor, individuellt eller i grupp, exempelvis förstår hur vårdarbete bör ledas och organiseras, sitt vårdansvar, sitt lärande, den vård som erbjuds eller sitt behov av stöd som anhörigvårdare ökar möjligheten till adekvata och välfungerande handlingsprogram med effektivt resursutnyttjande och fortsatt utveckling av vårdyrkesrollen och det patientnära arbetet.
  • Vården handlar ofta om hälso- och sjukvård, till exempel hemsjukvård, intensivvård, psykiatrisk vård, barnsjukvård eller akutsjukvård, men den omsorgsverksamhet som bedrivs med socialtjänsten som huvudman kan också studeras som vård. Vård ses därmed som ett samlingsbegrepp för ett praxisfält där vård bedrivs.