Huvudmeny

Forskargrupper

Forskningen inom resursåtervinning bedrivs huvudsakligen inom följande grupperingar:

  • Bioteknik 
  • Datormodellering
  • Fashion Logistics and Demand Chain Management
  • Förbränning och termiska processer
  • Polymerteknik
  • Sociala aspekter 

Nätverk och projekt

Inom resursåtervinning finns ett väl utvecklat nätverk för utbyte och samarbete inom prioriterade forskningsområden – både inom landet och internationellt. Kontakterna sker både i form av samordnade aktiviteter på institutionsnivå och genom direkt samarbete mellan enskilda forskare.

Forskningen har en tydlig koppling och förankring inom näringslivet och offentlig sektor. Forsknings- och utvecklingskonsortiet "Waste Refinery" (extern länk) inom plattformen Resursåtervinning har en särskild tyngd. Detta konsortium har kompetenser från universitet, högskolor, institut, offentlig förvaltning och industri. I detta konsortium är Högskolan i Borås en nyckelaktör tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP och Borås Energi och Miljö AB. Forskningsgrupperingen har som mål att biologiskt och termiskt behandla avfall för att erhålla produkter med högt förädlingsvärde.

Vi deltar även i den nationella forskarskolan om materialvetenskap med huvudsäte vid Chalmers. 

Internationella kontakter finns bl. a. med University of Natal i Durban, Sydafrika, i ett SIDA-finansierat projekt om fasjämvikter och med Rijksuniversiteit Leiden i Nederländerna angående simuleringsmetoder.