Huvudmeny
Händer

Vårdens ledning och organisering

Beskrivning

Verksamheter som organiserar vård- och omsorg har stora utmaningar genom de krav som finns på att minska kostnaderna. Att få tillstånd ökad effektivitet och produktivitet har därför varit högprioriterat de senaste decennierna. Samtidigt finns ökade förväntningar från allmänheten på tillgänglighet av vård med hög kvalitet, ny medicinsk teknik och allt fler äldre och multisjuka.

De samhällspolitiska, ekonomiska och demografiska förändringarna har åstadkommit ett tryck på chefer i vården att genomföra omorganisationer och verksamhetsutveckling. Det finns dock flera problematiker som påverkar framgång och hållbarhet. Till exempel påverkas utvecklingsarbeten starkt av trender och styrmodeller som inte är anpassade till vården. Tillämpning och anpassning av dessa sker inte alltid i samklang med vårdprofessionernas kvalitetsutveckling. Vidare finns glapp mellan operativ och strategisk ledning med svårigheter att överföra värden och problembeskrivningar. Det finns också glapp mellan vårdenheters utvecklingarbeten vilket innebär att vårdprocesser kan fungerar väl inom en enhet men inte mellan enheter. Ett sätt att överkomma dessa svårigheter har varit implementering av värdebaserad ledning. Idag finns dock bristande evidens om hur detta kan ske på hållbart sätt och som hanterar och integrerar olika uppfattningar om vårdens verkliga värden.

Ledarskapet har en avgörande betydelse för hållbar implementering och framgång i verksamhetutveckling och men också för anställdas hälsa och arbetsengagemang. Förutsättningarna för vårdens chefer att leda och driva verksamhetsutveckling har dock komplexa villkor med motsägande krav, legitimitetskonflikter, beroenden, regleringar, resursbrister och att hantera starka professionsgruppers integritet och etik.

Tillsammans med kostnadsbesparingar har frekventa omorganisationer lett till ökade slitningar och hälsoproblem bland chefer och medarbetare. Denna utveckling har tydliggjort behovet av att se till hur verksamhetutveckling kan ske på ett hållbart sätt utifrån ett systemperspektiv som inkluderar vårdkvalitet, patientsäkerhet, arbetsförhållanden och effektivitet liksom ur samhälls-, brukar- och medarbetarperspektiv. Forskning och kunskapsutveckling om hållbart ledarskap och organisering är under kraftig utveckling.

Vår forskning

Vår forskning om ledarskap och organisering i vård och omsorg har ett hållbarhetsperspektiv vilket innebär integrering och balansering av:

  • aspekter (vårdkvalitet/patientsäkerhet, arbetsmiljö/arbetshälsa, effektivitet/resursutnyttjande)
  • perspektiv (individ/patient/brukare, medarbetarskap/chefskap/grupp, vårdkontext/organisation/samhälle)
  • hållbarhetsfokus (efterhjälpande, preventivt och regenerativt/hälsofrämjande)

Forskningen utvecklas och vidareutvecklas genom möten med ledning, chefer, professionella, patienter/brukare och studenter. Den har fokus på:

  • Implementering av hållbar vård- och verksamhetsutveckling med särskilt fokus på vårdprocesser/flöden i akutprocessen.

Delstudier om ledarskap, ledarstrategier, förändringsledning, organisering, socialt kapital, arbetsförhållanden och engagemang bland medarbetare och professionsgrupper.

  • Hälsofrämjande förutsättningar, förhållanden och strategier som ger möjlighet för chefer och medarbetare att arbeta engagerat i ett långt arbetsliv.

Delstudier om arbetsengagemang, hälsa och välbefinnande, stress, smärta och sjukskrivning)

  • Värdebaserad och ”öppen ledning och styrning”.

Delstudier om chefer och mediakommunikation, intern och externkommunikation, visualisering, ledarstrategier

  • Värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen.

Delstudier om chefers etiska värderingar, grundprofession, chefers förutsättningar och utmaningar, brukarmedverkan, brukarsäkerhet samt förbättrings-, kvalitets- och processutveckling 

Områden