Huvudmeny

Carl Magnusson

E-post: cw.magnusson@gmail.com
Telefonnummer: 0708 868620

Utbildad ambulanssjuksköterska på Högskolan i Borås och har min anställning på ambulansen i Göteborg. Sedan våren 2016 arbetar jag i ambulansen på halvtid och ägnar övrig tid åt forskning om patientsäkerhet och prehospitala bedömningar. På Prehospen är jag knuten till en forskargrupp som bedriver projekt om patientsäkerhet.

Doktoranprojekt

Mitt doktorandprojekt handlar om bedömningsbilen. Bedömningsbilen infördes i Göteborg under 2013. Bedömningsbilen är en enkelbemannad enhet som bemannas av en erfaren specialistutbildad sjuksköterska. Syftet är att skicka enheten till patienter som av SOS alarm dirigenten bedöms vara av lägre prioritet (prio 2-3) där ett ambulansbehov inte är uppenbart eller i svårbedömda fall. När sjuksköterskan i bedömningsbilen möter patienten görs en bedömning om patientens behov av vård samt vilket transportsätt som är lämpligast.

  • Studie I är en pilotstudie om bedömningsbilen (publicerad i International Emergency Nursing 2015). Syftet är att beskriva patientpopulationen som erhållit besök och blivit bedömda av sjuksköterskan i bedömningsbilen.
  • Studie II avser att undersöka RETTS instrumentet prehospitalt. Syftet är få svar på hur följsamheten till RETTS förhåller sig samt hur RETTS korrelerar med prehospital bedömning, vårdnivå samt slutdiagnos.
  • Studie III avser att undersöka prehospital bedömning, karaktäristiska och slutdiagnos av de patienter som får besök av bedömningsbilen och antingen kvarstannar på plats eller hänvisas till primärvård. Syftet är att undersöka lämpligheten i den prehospitala bedömningen för den grupp som inte bedöms vara behov av akutsjukvård.
  • Studie IV avser att undersöka tillförlitlighet till bedömning och patientsäkerhet när en patient bedöms av en sjuksköterska från bedömningsbilen i jämförelse med sedvanlig ambulans. Syftet är att undersöka om det är patientsäkert att erhålla besök av en enkelbemannad enhet jämfört med en ambulans.
  • Studie V avser att undersöka hälsoekonomiska effekter genom att implementera en bedömningsbil. Syftet är att undersöka kostnaden för den prehospitala och hospitala vården beroende på hur patienten handläggs prehospitalt av sjuksköterskan i bedömningsbilen. 

Huvudhandledare: Christer Axelsson, Högskolan i Borås
Bihandledare: Johan Herlitz, Högskolan i Borås