Huvudmeny
Forskare i RCIW har möte

RCIW – Research and Capability in Inclusion and Welfare

Beskrivning

RCIW (Research and Capability in Inclusion and Welfare) är ett av de strategiska forskningsprogrammen vid Högskolan i Borås och behandlar området inkludering (inclusion, inclusive education).

Sedan flera år bedrivs vid Högskolan i Borås inkluderingsforskning som rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Inkludering utgör sedan 2011 ett av de lokala målen i lärarutbildningen vid högskolan.

Forskningsprogrammet RCIW leds av docent Anita Norlund och universitetslektor Elisabeth Persson. Inom programmet är även vår gästprofessor Julie Allan verksam liksom ytterligare ett flertal disputerade forskare. RCIW är en samarbetsarena med uppgift att vidareutveckla området inkludering i utbildning och samhälle och därmed svara upp på kraven om en hållbar samhällsutveckling där särskilt utsatta grupper står i fokus.

Den forskning och FoU-verksamhet som bedrivs har en praktiknära tillnärmning och kan utgöras av utvärderingsuppdrag/-utbildning, följeforskning och t ex analyser av pedagogiska miljöer. RCIW:s primära fokus ligger inom inkluderingsområdet och bygger på aktuell svensk och internationell forskning. Praktiska exempel på uppdrag kan vara vetenskaplig kvalitetssäkring av rapporter och andra dokument, databearbetning och -analys samt kompetensutveckling. Gruppens arbete syftar till lång- och kortsiktiga samarbetsavtal med myndigheter, landsting och kommuner liksom andra aktörer nationellt och internationellt. Bland annat bedrivs ett nära och långsiktigt samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Till RCIW är två doktorander knutna liksom forskare i ett antal kommunprojekt.

Inkluderingsområdet har hög aktualitet i skola och samhälle. Exempelvis har inclusion/inclusive education en framskjutande plats inom OECD, EU, UNESCO och WHO. I flera av de nordiska länderna arbetar man aktivt för att minska andelen elever i segregerade grupperingar och istället skapa förutsättningar för alla elever att lära tillsammans i inkluderande miljöer. Detta medför ökade krav på såväl policyinriktad som praktiknära forskning som grund för politiska ställningstaganden både nationellt och lokalt.

Samarbetspartners

 

Områden