Huvudmeny

Akademin i omställningens tidevarv. En fallstudie av omvandlingstryck på yrkesgrupper inom högre utbildning

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2019-01-01

Projektet syftar till att undersöka hur ledningsideal påverkar arbetsvillkoren för lärare och forskare vid universitet och högskolor.

Under en tvåårig postdoc-tjänst ska Goran Puaca genom fallstudier undersöka hur nya ledningsideal påverkar akademiska kärnvärden på tre lärosäten. Syftet är övergripande att öka kunskapen kring kollegialitetens inflytande, självständighet i yrkesutövningen och akademins bidrag till kunskapssamhället.

Studien unersöker personal- och arbetslivsprogram på ett traditionellt universitet, ett nytt universitet och en högskola. Avsikten är att bidra till kunskapen om vilka styrmekanismer och former av autonomi som kännetecknar skilda utbildningsmiljöer.

Studien kommer att baseras på innehållsanalyser av policydokument och intervjuer med forskare, lärare och lokala beslutsfattare.

Projektledare

Forskare