Huvudmeny

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vård- och omsorg: i vardags- och utvecklingsarbeten

Vår forskning om ledarskap och organisering i vård och omsorg har ett hållbarhetsperspektiv som bygger på regenerativa och hälsofrämjande tankar, d.v.s. hur hälsa, engagemang och hälsofrämjande förutsättningar skapas och utvecklas genom ledarskap – och för ledare själva.

Vårt hållbarhetsperspektiv inkluderar också integrering och balansering av betydelsefulla:

  • aspekter, såsom vårdkvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, arbetshälsa, effektivitet och resursutnyttjande
  • perspektiv, såsom individ-, patient-, brukarperspektiv, medarbetarskap och chefskap, grupper och professioner, vårdkontext, organisation- och samhällsperspektiv

Vår forskning har vidareutvecklats genom möten med ledningsgrupper, chefer, professionella, patienter och studenter. Forskningen sker i samarbete mellan vårdvetenskap, hälso- och systemvetenskap, arbetsvetenskap, psykologi och medicin. Programmet omfattar flera avhandlingar och externfinansierade projekt.

Pågående projekt

  • Hälsofrämjande ledarskap i vård och omsorg: vidareutveckling av interaktiv metodik” Ett arbetsmaterial har utvecklats och vidareutvecklats. Det provas i en interventionsstudie som använder olika pedagogiska former. (Extern länk)
  • ”Långsiktigt hållbart förändringsarbete och chefskap i kommunal vård och omsorg” Data om långtidssjukskrivning bland chefer och medarbetare i Sveriges kommuner har analyserats avseende samband med organisatoriska förändringsarbeten.
  • ”Chefios: Chefers förutsättningar och stödresurser” Betydelsen av chefers (i vård och omsorg) organisatoriska förutsättningar och stödresurser för chefers hälsorelaterade hållbarhet har analyserats.
  • ”Chefios: Chefsrörlighet och hållbarhet”  I detta projekt har förklaringar till den stora omsättningen av chefer undersökts. Betydelsen av organisatorisk och individuell flexibilitet och gränssättning för chefer i kvinno- och mansdominerade arbetsplatser har studerats.

Tidigare projekt

Forskare från andra lärosäten

Katrin Skagert
Andrea Eriksson
Marcus Strömgren 
Annika Härenstam
Karin Allard
Stefan Szucs
Lisa Björk

Referenser (pdf)

Finansiärer