Huvudmeny

IT-stöd för självreflektion i lärande och kunskapsspridning

Startdatum

2013-11-01

Slutdatum

2015-12-31

I kunskapshanteringslitteraturen fokuseras ofta på IT-verktyg som stödjer representation av kunskap eller på IT-verktyg som stödjer interaktion för kunskapsdelning eller kunskapsskapande. En bortglömd men nödvändig tredje dimension är stöd för organisationsmedlemmar att reflektera över deras självbild och rollförståelse (Vem är jag? Vad vet jag? Vad är min roll i organisationen? Vad är organisationens mål? Hur bra presterar vi idag? Vilka kunskapsluckor har vi eller jag?).

Projektet ”IT-stöd för självreflektion i lärande och kunskapsspridning” är ett litet projekt om 723 000 kr som syftar till att identifiera och exemplifiera vikten av självreflektion i eLearning-­‐verktyg för individuell och organisato-­‐ risk kunskapshantering. Projektet består av tre  delprojekt som är fallstudier i olika kon-­‐ texter (visualiseringsverktyg på gymnasieskolor, expansivt lärande på folkbibliotek samt träningssimulator prehospital sjukvård). I ett sista sammanhållande delprojekt skrivs en publikation till en internationell akademisk tidskrift.

Projektets praktikbidrag och teoretiska bidrag:
1: En översikt av befintliga IT-verktyg som stöttar själreflektion.
2: En översikt av sätt hur självreflektionmed dessa IT-verktyg enkelt kan förankras i vardagliga arbetsprocesser i en organisation.  

Teoretiskt bidrag 
1: Hur självreflektion relaterar till andra former av kunskapshantering och hur IT-verktyg för representation/interaktion blir effektivare i kombination med självreflektionsverktyg. 
2: Hur allmänna IT-verktyg utanför organisationen kan nyttjas för organisatoriska e-tjänster på ett säkert och hållbart sätt.

 
Forskare från Högskolan i Skövde
Joeri van Laere (projektledare), Urban Carlén, Lena Aggestam.

Projektledare

  • Joeri van Laere

Forskare

Samarbetspartner