Huvudmeny

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden Västra Götalandsregionen

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2019-01-01

Detta projekt syftar till att undersöka om brott mot mänskliga rättigheter förekommer i de synpunkter och klagomål som inkommit till patientnämnderna i Västra Götaland. Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s centrala rättighetsprinciper om delaktighet och inkluderande, icke diskriminering och jämlikhet, samt tydligt ansvarstagande och transparens.

Patientnämnden har en viktig funktion att ge stöd till patienter som inte är nöjda med vården, men också att vara en resurs för vårdpersonal. Det handlar om att hjälpa enskilda patienter och att bidra till en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Offentlig verksamhet ska bedrivas på ett sätt som verkar för jämlikhet och ska värna om människors tillgång till vård på lika villkor.

Forskningsprojektet innefattar flera delstudier där anmälningar till patientnämnderna kommer att analyseras för att svara på frågor om det finns brister i bemötande och kommunikationen som strider mot mänskliga rättigheter. Om så är fallet vilka mönster i dessa situationer kan identifieras? Finns det några särskilt utsatta individer eller grupper? Vilka behov kan ses av återkoppling och kunskapsstöd i vården avseende kommunikation och bemötande för att värna om patientens rättigheter och en säker vård? Det är några av de forskningsfrågor som ligger till grund för projektet.

Projektet förväntas bidra med kunskaper om hur vårdverksamheter kan arbeta med mänskliga rättigheter i vårdmöten med patienter och hur rättighetssituationen för patienter, eller vissa specifika grupper av patienter kan förbättras.

Projektledare

  • Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola

Forskare