Huvudmeny

Strategiskt forskningssamarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde

Startdatum

2013-02-01

Slutdatum

2016-12-31

Projektet syftar till att stärka Västra Götaland som ledande kunskapsregion, genom utveckling av nya former för strategiskt forskningssamarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Målet är att skapa internationellt konkurrenskraftiga temaområden vid de båda lärosätena, vilka på sikt kan involvera såväl fler lärosäten som aktörer i näringsliv, offentlig sektor och övriga samhället, på regional, nationell och internationell nivå. Utgångspunkten är att genom strategiskt samarbete vidareutveckla befintliga styrkeområden och profiler, exempelvis sådana där Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har examinationsrätt för utbildning på forskarnivå alternativt avser utveckla sådan. Områdena kommer att ha goda förutsättningar att attrahera nationell och internationell finansiering till regionen. Högskolornas ledningar har identifierat fyra temaområden:

1. Informations- och kommunikationsteknik
2. Design, textil och hållbar utveckling
3. Vård och välbefinnande  
4. Framtidens företagande och affärsmodeller 

Initialt söks finansiering från regionen för utveckling av temaområden 1 och 2. Eftersom lärosätena bedömer att potentialen i det föreslagna forskningssamarbetet är stort avses att även påbörja, genom utnyttjande av egna medel, arbetet med att utveckla det strategiska samarbetet inom temaområden 3 och 4.