Huvudmeny

Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor – gårdsbaserad biogasproduktion

Diarienummer

FO2013/120

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2015-12-31

I detta projekt ska en ny design av en reaktor för torr rötning av gödsel utvecklas och undersökas. Småskaliga reaktorer, som utvecklingen avser, passar bra för landsbygden, och ska göra möjligt att hantera gödsel på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt, samtidigt producera biogas, ett förnybart bränsle, med låga investeringskostnader.

Teknikutvecklingen avser torr rötning av gödsel i textila reaktorer. Torr rötning är en rötningsteknik som kan tillämpas på torra material, så som till exempel djupströgödsel. Den kan utföras som en satsvis process i till exempel lakbäddsreaktorer, där biogasråvaran staplas på hög och översilas med vätska. Tekniken är väletablerad i Tyskland, men det finns också en anläggning i Sverige. Västblekinge Miljö AB är unikt i Skandinavien med sin torrötningsanläggning för behandling av matavfall.

Under det här projektet ska teknik mot gårdsbaserad biogasproduktion från gödsel utvecklas inom ett samarbete mellan Högskolan i Borås, FOV Fabrics AB och Hushållningsskällskapet i Sjuhärad. Projektet är tvåårigt.  Under det första året ska laboratorieförsök genomföras för att applicera och utveckla torr rötning i reaktorer av textila material. Tekniken ska sedan skalas upp och prövas i pilotskala vid Rådde gårds försöksanläggning. Syftet är att koppla samman resultat inom försök- och utvecklingsverksamhet med innovation och affärer inom lantbruksbaserad biogasproduktion.