Huvudmeny

Beskrivning av workshop

Beskrivningen kommer i samma ordning som programmet.

Workshop-pass torsdag eftermiddag 13:00-14:30


VFU-besökens betydelse i bedömningen.
Lokal: H501

Workshopledare: Therése Broman, Karlstad Universitet

Innehåll: VFU-lärares observationer och efterföljande trepartssamtal vid besök utgör i många fall centrala inslag i VFU-kurserna vilka tar stora resurser i anspråk. Vi delar erfarenheter och diskuterar och problematiserar besökens struktur, innehåll och betydelse för studenters måluppfyllelse, VFU-handledares bedömning och lärosätets slutliga betygssättning. Syftet är att dela goda exempel och tydliggöra besökens möjliga funktioner i relation till bedömning.

  Filmade handledningssamtal som utgår från digitala undervisningssekvenser.
  Lokal: M502

  Workshopledare: Eva Hansson, Högskolan i Halmstad

Innehåll: För att förbättra sin undervisningsskicklighet blir det allt vanligare att studenter och verksamma lärare filmar egen undervisning. Filmerna kan utgöra underlag för handledningssamtal där undervisningspraktiken genomlyses och reflekteras. I syfte att stötta VFU-handledare som handleder studenter med film som underlag, diskuterar vi i den här workshopen hur handledningssamtal som utgår från filmade undervisningssekvenser kan utformas.

Hur skapar vi mötesplatser och/eller innehåll för samverkan med partnerområden och/eller handledare på VFU-förskolor/skolor?
Lokal: H502

  Workshopledare: Mona Tynkkinen, Högskolan i Väst

Innehåll: Att samverka med de olika nivåerna i skolans styrkedja är en förutsättning för att utveckla studentens VFU och därmed den delen av vår lärarutbildning. Men vad är angeläget innehåll (för båda parter) att samlas kring och vad är utmaningarna med dessa fora? Ta med goda exempel på samverkansformer och exempel på innehåll, ta också med de utmaningar ni stött på – förhoppningsvis kan vår gemensamma stund ge uppslag för nya samverkansformer.

  Handledarutbildning 7,5 hp och introduktionsutbildning för handledare.
  Lokal: H503

  Workshopledare: Kristina Lindahl, Göteborgs universitet

Innehåll: VFU-handledarens och kurslärarens kompetens: Hur arbetar ert lärosäte med att stärka kompetens hos VFU-handledaren och kursläraren? Hur arbetar ni med handledarutbildning och introduktionsutbildning?

  Administrations workshop: VFU-databas, administrativa system.
  Lokal: M504

  Workshopledare: Carin Sjöö, Karlstad Universitet

Innehåll: I arbetet med handläggningen av studenternas VFU-placeringar använder lärosätena olika administrativa system. Vilket system använder man vid ert lärosäte? Hur används det? Vad fungerar bra och vilka utmaningar brottas ni med?

 

Workshop-pass torsdag eftermiddag 15:00-16:30


  VFU-handledares roll vid bedömning vid graderad betygskala.
  Lokal: H501

  Workshopledare: Yvonne Hildingsson, Högskolan i Halmstad

VFU-handledarens omdöme är ett viktigt underlag för studentens betyg även om det är högskola/universitet som examinerar. Vi diskuterar vilken roll VFU-handledaren har samt om och i så fall hur den förändras när VFU-kursen har graderad betygssättning.

Rutiner vid tveksam måluppfyllelse och/eller underkännande av VFU.
Lokal: H502

Workshopledare: Christina Halvarsson, Högskolan Väst

Denna workshop kommer att fokusera på strukturer och rutiner för om-VFU. Bedömningsdokument och kriterier kommer också diskuteras.

  Breddad rekrytering: Hur stöttar vi studenter med utländsk bakgrund? Hur hanterar vi deras ev. bristande kunskaper i svenska språket?  Hur hanterar vi deras ev bristande kunskaper i svenska språket när de ska göra sin VFU?
  Lokal: M502

  Workshopledare: Annika Malm, Högskolan i Borås

För att ta emot nya studenter med varierad bakgrund kan vi fundera över hur vi tar emot dem termin 1, från dag 1 till första seminariet, första tentan osv. Vad har vi för introduktion? Kan vi ge kortare introducerande kurser med stor tillgänglighet (webb, kvällskurs, korta kurser). Hur kan vi rusta och stötta våra studenter på bästa sätt? Vi kan behöva titta över och utveckla våra kurser vad gäller lärandemål/VFU-mål, pedagogisk form, innehåll, examination med tanke på en heterogen studentgrupp. Vad kan vi lära av forskningen t ex Patricia Staafs lic ”Som man frågar får man svar”, där hon jämför resultaten i akademiskt skrivande för förstaårsstudenter med svenska som första- och andraspråk. Under workshopen kommer vi att diskutera vilka olika möjligheter det finns.

  Studenter i behov av särskilt stöd.
  Lokal: H503

  Workshopledare: Håkan Kollberg Winsnes, Göteborgs Universitet

Anpassning av VFU för studenter i behov av särskilt stöd: Sedan 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Hur stor skyldighet har vi att anpassa studentens VFU efter studentens funktionsnedsättning? Hur hanterar lärosätena dessa studenter? Hur hittar man balansen så att anpassningen möjliggör ett godkännande på VFU-kursen utan att tumma på kursmålen? Vem ansvarar för vad?

  Administrations workshop:

  Lokal: M504

  Workshopledare: Ingamay Larsson, Högskolan i Borås.

Placering av studenter; rutiner, avtal, kontaktnät, svårigheter att hitta tillräckligt med platser. En kartläggning och diskussion. Vi delger varandra goda exempel. Vilka utmaningar finns?

 

Workshop-pass fredag förmiddag 10:30-12:00


  Olika workshop utifrån programgrupper:

  Förskola
  Lokal: H501

  Workshopledare: Eva Åhlund Ask, Högskolan Väst och Karin Ek, Högskolan i Borås

  Grundskola
  Lokal: M502

  Workshopledare: Håkan Kollberg Winsnes, Göteborgs universitet och Christina Halvarsson, Högskolan Väst

  Ämneslärare
  Lokal: H503

  Workshopledare: Representanter från Högskolan Väst och Karlstad universitet

  KPU/YRK/VAL
  Lokal: H502

  Workshopledare: Gunvi Broberg, Högskolan i Skövde och Kristina Lindahl, Göteborgs universitet

  Administration
  Lokal: M504

  Workshopledare: Ingamay Larsson, Högskolan i Borås

  Tema för administrations workshop: Högskolan i Gävles önskemål om fortsatt diskussion kring frågor som berör administratörerna. Hur löper det på med övningsskoleprojektet? VFU gällande KPU och ämneslärare. Förslag på bra kompetensutveckling för oss administratörer efterfrågas.