Huvudmeny
Publik i en föreläsningssal

Symposium: Undervisning och lärande i ett praxis-orienterat universitet

Välkommen till ett praxis-symposium på Högskolan i Borås den 27-28 September 2018! Symposiet riktar sig till högskolans medarbetare och till särskilt inbjudna gäster.

Call for abstracts

Lärosäten i de nordiska länderna, liksom på andra håll i världen, befinner sig vid en historiskt sett kritisk punkt. I en tid som kännetecknas av internationalisering, ökad ansvarsskyldighet (’accountability’), starka band mellan lärosäten och nationella och regionala ekonomier och krav på hållbar utveckling är lärosäten under stort tryck, för att möta ständigt ökande och ofta konkurrerande krav. Det som ibland förloras i den dagliga kampen för att möta växande krav är uppmärksamhet på lärosätens samhällsansvar och utbildning för "allmänhetens goda" (dvs. utbildning som praxis), vilket bland annat hjälper människor att skapa och delta meningsfullt i ett samhälle som är värt att leva i (Kemmis et al., 2014). Detta är oroande när vi beaktar konsekvenserna för undervisning och lärande på våra universitet, och främst för studenter och de samhällen som våra universitet verkar i.

Centrala frågor i detta sammanhang blir (a) hur vi kan göra högre utbildning mer praxis-orienterad, och (b) utifrån krav och utmaningar, vad syftet med och innebörden av undervisning och lärande i högre utbildning är. Det finns viktiga frågor som behöver ställas och diskuteras: Hur kan vi göra våra utbildningspraktiker mer grundade, hållbara, inkluderande, rättvisa och tillgängliga för studenter och samhälle? Hur realiseras sådana ideal som jämställdhet, jämlikhet och kritiskt förhållningssätt (eller hur kan de realiseras) i kursplaner och utvecklingsarbete? Vilka möjligheter finns och/eller kan skapas för att säkerställa att (infra)strukturer och praktiker inom våra institutioner möjliggör, snarare än hindrar, förverkligandet av praxis-inriktade intentioner? Genom att överväga sådana frågor tillsammans öppnar vi ett "kommunikativt utrymme" (’communicative space’) för att fördjupa vår förståelse av nyckelfrågor och ta itu med pedagogiska utmaningar.

Utifrån ett praxis-orienterat perspektiv planeras ett 2-dagars (lunch-lunch) universitetsövergripande symposium den 27-28 september 2018 vid Högskolan i Borås (HB) om undervisning och lärande i högre utbildning. Symposiet kommer att vara ett tillfälle för personal och inbjudna gäster (t.ex. studentrepresentanter, företrädare från andra samhällssektorer och gäster från partneruniversitet) att mötas för att teoretisera och skapa kunskap om och för undervisning och lärande i högre utbildning.  Även om begreppet praxis-orienterat universitet utgör utgångspunkten för symposiet, kommer frågan om vad det innebär att vara ett praxis-inriktat universitet att vara öppen för debatt. Stimulerande presentationer och tvärvetenskapliga diskussioner kommer att skapa debatt och ge möjligheter till att undervisning och lärande på hållbart inriktade sätt leder till att lärosätets samhälleliga, pedagogiska, kunskapsinriktade och professionsrelaterade mål kan uppnås. Detta symposium kommer att vara det första av två symposier som syftar till att utmana våra idéer och föreställningar om undervisning och lärande på ett praxis-orienterat lärosäte. Det andra symposiet (Praxis Symposium II)* är planerat till maj 2019.

Planeringskommittén välkomnar presentationer inom temat för symposiet. Presentationer kan vara empiriskt baserade, erfarenhetsbaserade eller teoretiska.  Möjliga teman/ämnen kan vara, men är inte begränsade till:

  • Att vara ett "praxis-orienterat lärosäte" (Vad betyder det? Implikationer för undervisning och lärande? Är det uppnåeligt/önskvärt/realistiskt?)
  • Utmaningar och/eller möjligheter att främja studentengagemang/deltagande och kritiskt förhållningssätt inom högre utbildning
  • "Bra" lärarutbildning på ett praxis-orienterat lärosäte (t.ex. hur det ser ut, undervisning som praxis, professionsinriktning, reflekterande praxis, forskningsbaserad utbildning etc.)
  • Tillit, social rättvisa och etik inom akademin och konsekvenser för undervisning och lärande
  • Hållbar utbildning (t.ex. Vad betyder detta? Vad ska vi göra? Vad borde göras?)
  • Ledning och styrning på ett praxis-orienterat lärosäte (t.ex. kvalitetssäkring, pedagogiskt ledarskap) och konsekvenser för undervisning och lärande
  • Inverkan av globala fenomen på lokal undervisning och lärande (t.ex. globalisering, digitalisering, kunskapsekonomi)

Programmet kommer att inrymma tid för diskussion för alla typer av presentationer i syfte att fördjupa sig i gemensamma intressen och utforska potentiella samarbeten.

Avgifter och anmälan

Konferensavgiften á 300SEK kommer att faktureras i början av juni.

Anmälan till konferensen sker på konferensens engelskspråkiga sida.

Klicka här för att komma till anmälan.