Huvudmeny

2014-07-01 08:00

Högskolan har en ny organisation


Från och den 1 juli har Högskolan i Borås tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd. Rektor Björn Brorström är förväntansfull och nöjd med förändringsarbetet.

– Precis som vi har planerat! Förberedelserna har varit ambitiösa, genomgripande och systematiska och många medarbetare har varit engagerade i dem, säger Björn Brorström.

Högskolan frångår sin tidigare organisation med sex institutioner. Med den nya organisationen hoppas man skapa nya spännande möten mellan olika forsknings- och utbildningsområden.

– Hela tanken med omorganisationen är att vi ska arbeta mer gränsöverskridande och i nya konstellationer. Det ska bli ännu bättre än det har varit hittills! Syftet är att utbildningen och forskningen ska gynnas och därmed också studenternas lärande.

Mot 60/40

Den nya organisationen är ett led i att stärka förutsättningarna för högskolans forskning. Högskolan har formulerat målet att öka forskningsandelen från 80 procent undervisning och 20 procent forskning till att bli ett 60/40-lärosäte. Med nya kontaktytor i organisationen blir det en än mer dynamisk högskola som på sikt kan bli det tredje universitetet i Västsverige.

Arbetet går vidare

Förändringsarbetet har varit mycket brett och en mängd olika områden har gåtts igenom av arbetsgrupper med olika fokus, som värdegrund, resursfördelning och ledarutveckling.

– I stora drag har förberedelserna gått enligt plan, men vissa delar är inte på plats utan arbetas vidare med under hösten. Till exempel är inte alla systemförändringar genomförda, något som vi tidigt bestämde att vi skulle vänta något med för att processen skulle fungera så bra som möjligt. Bemanningen och detaljplaneringen av arbetet i akademierna är också något vi behöver fortsätta med efter sommaren.

För att säkerställa att det finns administration kring utbildningarna när studenterna kommer till höstterminens början har uppdragen för studierektorerna på nuvarande institutioner förlängts. På så vis överlappar de båda strukturerna varandra i viss mån.

– Även om organisationen och strukturen är ny så är utbildningsprogrammen samma som tidigare, och därför är detta inget som på något vis komplicerar arbetet.

Akademicheferna är på plats och nyligen presenterades förslag på hur akademierna ska delas in i sektioner. Frågan tas upp igen efter sommaren, med sikte på att rektor fattar beslut i början av hösten.

– Det ser lovande ut och så här långt tror jag att detta kan leda till att vi lever upp till de effektmål som vi har formulerat, med möjlighet att hitta nya samarbetskonstellationer samt ny och utökad forskning. Medarbetarna har god förståelse för förändringsarbetet och visar även stora förväntningar på vad den nya organisationen ska föra med sig. Det känns bra!

Akademierna

-                 Akademin för textil, teknik och ekonomi
-                 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
-                 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Administrativt stöd till akademier, studenter och ledning samlas i enheten Verksamhetsstöd.

Förändringarna kommer också att märkas på högskolans webbplats.

Här finns en skiss över högskolans nya organisation.

Text: Avdelningen för Kommunikation
Foto: Anna Sigge