Huvudmeny

2014-06-23 07:30

Logistikguru går i pension


Professor Dag Ericsson, känd forskningsprofil i logistikbranschen, lämnar sin professur, men fortsätter att forska i egen regi − och i samarbete med SIIR.

Dag Ericsson (till höger) tillsammans med Niklas Hedin, VD Centiro AB, i samband med seminariet den 2 juni.

Vetenskap för profession är mottot för Högskolan i Borås. Dag Ericsson personifierar på många sätt detta begrepp. I snart 50 år har han varit forskare, lärare och professor vid universitet och högskolor. Samtidigt har Dag haft ett djupt och nära engagemang i näringslivet som konsult, strategisk rådgivare, föreläsare och styrelseledamot.

Dag Ericsson började sin bana på Handelshögskolan i Göte­borg men har sedan också verkat på Chalmers, Tekniska högskolan i Linköping, Bedriftsekonomisk Institutt i Oslo, Högskolan i Skövde och senast på Högskolan i Borås. Parallellt med det akademiska arbetet har Dag också arbetat i näringslivet under alla år i en strävan att bygga broar och integrera teori och praktik.

Borås erbjöd utmaningar

Till Högskolan i Borås kom Dag Ericsson 2005. Här lockade en stimulerande miljö och utmaningar kopplade till ”fashion logistics”.

−Här fick jag möjlighet att vidareutveckla och bredda forskning och kunskap från den klassiska logistiken till den mera innovativa logistik som skulle bli nödvändig med ökande turbulens och globalisering. Det var fråga om en fokusförskjutning från rigorös planering och kontroll till flexibilitet och enkelhet. Snabbrörliga och volatila konsumentkapitalvaror, t.ex. modevaror, ställer krav på nytänkande när det gäller affärsmodeller.

Tillsammans med ett antal företag och i nära samverkan med Sweden Logistics utformade Dag Ericsson en idéskrift och ett antal broschyrer som beskrev synen på morgondagens logistik. Några nyckeltankar i detta sammanhang var vikten av att utveckla logistiksystem mot en mer flexibel och kundanpassad verksamhet och att bestående konkurrenskraft kräver ett utökat och mer intimt samarbete med slutkunden eller konsumenten. Andra tankar man tog upp var Knallen som en symbol för den nära kopplingen mellan konsument och handlare. Ett nära samarbete mellan näringsliv och högskola ansåg man vara en förutsättning för att lyckas med detta nytänkande.
−På många områden har vi lyckats genomföra dessa idéer. Hans K i Kinna, Centiro och, på senare tid, Ericsson i Borås är exempel på sådana företag.

Konsumentinsikt nästa stora område

Borås har framställts och framställs fortfarande som ett logistikcentrum i Västsverige, håller Borås ställningarna som betydelsefull ort när det gäller logistikbranschen?
−Butiker och detaljhandel kommer att genomgå den största revolutionen på 50 år inom det närmaste decenniet. ”Innovative retailing logistics” baserad på bred och djup konsumentinsikt kommer därmed att bli nästa stora område för forskning och tillämpning inom logistiken. Genom SIIR, Swedish Institute for Innovative Retailing på Högskolan i Borås, och dess koppling till logistik kommer Borås att kunna ligga i framkant. Begreppet ”omnikanaler” blir stort och vår forskning rörande partnerbaserade nätverk och Demand Chain Management blir central i detta sammanhang. E-handeln har just nu en närmast explosionsartad tillväxt och Borås ligger av tradition mycket bra till här. Fortsatt utveckling av infrastruktur, forskning och utbildning torde säkra Borås ställning också i framtiden, är Dag Ericssons prognos.

Även om Dag Ericsson formellt går i pension kommer han att fortsätta att forska och författa kring MA-logistik. Han kommer också att följa den forskning som genomförs på SIIR på nära håll, då han bland annat kommer att medverka som artikelförfattare.

MA:s fader

Dag Ericsson.Dag Ericssons namn förknippas med begreppet Material­administration/logistik som började växa fram under 1970-talet. Dag brukar kallas “MA:s fader” och visionen var att balansera det totala materialflödet, internt och externt, över alla de tre delområdena inköp, produktion och marknads­föring/distribution, för att skapa en helhetssyn.
Boken Materialadministration/Logistik som kom ut 1969 lanserade detta synsätt och blev snabbt ett standardverk inom logistiken både i Sverige och utomlands.

Logistiken har genomgått en genomgripande utveckling från industrisamhällets paradigm baserad på planering, styrning och kontroll till dagens kunskapssamhälle där flödesansatserna bygger på enkelhet, flexibilitet och transparens.

Dag Ericsson har skrivit ett 20-tal böcker och ett mycket stort antal artiklar och “papers” som i många fall förutspår och beskriver denna utveckling. Syftet med föreläsningar och litteratur är att visa på nyttan och användbarheten av god teori. Han har hela tiden drivits av en ämnesmässig nyfikenhet och vilja till nyutveckling. Han är en välkänd föreläsare såväl i Sverige som utomlands. Företagare och studenter som har mött och lyssnat till honom kan räknas i tusental.

Medalj

I samband med ett seminarium om utvecklingen av MA-logistik den 2 juni tilldelades Dag Ericsson en förtjänstmedalj för nit och redlighet i statens tjänst.

Text och foto: Solveig Klug