Huvudmeny
Studenter i Sandgärdet

2014-11-19 08:54

Högskolan går före i arbete med hållbar utveckling


Nyligen omcertifierades Högskolan i Borås i en miljörevision. I revisionen konstateras att högskolan gör stora framsteg i sitt arbete med hållbar utveckling.

Det gick väldigt bra, högskolans hållbarhetsarbete spänner över hela verksamheten och vi har verkligen visat att vi har förbättrat oss inom alla målområden under de tre första åren sedan vi blev certifierade, säger Tina Ottosson, handläggare för hållbar utveckling.

Högskolan i Borås har via de externa revisorerna fått en bekräftelse på att arbetet med hållbarhetsfrågor i verksamheten varit lyckosamt. Att revisorerna även berömmer det kvalitativa förbättringsarbetet inom till exempel integration av hållbar utveckling i utbildningen är extra roligt, menar Tina Ottosson och får medhåll från Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling.  

– Tack vare ett stort engagemang från medarbetarna och ett väl fungerande systematiskt arbete har vi lyckats. Internrevisioner och halvårsvisa uppföljningar har varit viktiga verktyg att kontinuerligt följa upp högskolans arbete och resultat inom de utvalda målområdena.  

Hur skulle ni säga att högskolan ligger till i jämförelse med andra lärosäten och myndigheter i sitt arbete med dessa frågor?

Vi har inte gjort någon formell jämförelse men vad vi har förstått, bland annat från externa revisorer och Västra Götalandsregionen, men också genom Naturvårdsverkets årliga bedömning/rapportering, är att vi ligger mycket bra till i stort och att vi utmärker oss vad gäller att ha energieffektiva lokaler och också kraftiga procentuella minskningar av vår direkta miljöpåverkan (energi- och koldioxidutsläpp). Vårt kvalitativa arbete gällande HU-integrationen i utbildningen är mycket uppmärksammat och ses nog av många lärosäten som ett föredöme inom området.  

Diplomering nyckel till framgång

En del i högskolans arbete har varit att arbeta med framtagning och användning av kriterier för bedömning av integration av hållbar utveckling i utbildningar. Den metoden har varit viktig.

– Effekten har varit mycket god, då själva uppgiften att integrera hållbar utveckling i utbildning blivit mer konkret, konstaterar Tina Ottosson och Birgitta Påhlsson fyller i.

– Själva bedömningsprocessen och diplomeringshögtiden har bidragit till ett ökat förtroende för integrationstanken och också till ett ökat engagemang och kvalitetsarbete i verksamheten gällande detta arbete.

Kriterierna som finns framtagna för kurser och examensarbeten samt inrapportering av forskningspublikationer (på gång) är tänkta som ett stöd i arbetet och visar på en riktning/nivå som högskolans hållbarhetsarbete är tänkt att ha. Andra högskolor har arbetat med miljömärkningar utan kriterier, vilket inte på samma sätt speglar en kvalitativ bedömning. Högskolans modell väcker nu intresse bland andra lärosäten.

SP lyfter i sin rapport fram:

– Framtagning och användning av kriterier för bedömning av integration av hållbar utveckling i utbildningen har bidragit till ett förbättringsarbete av hög kvalitet och att kriterierna uppfattas som "mycket användbara" av bedömare.
– Högskolan tillhör de lärosäten i Sverige som bedriver sin verksamhet i mycket energieffektiva fastigheter. Ca 95% av den energi som används är dessutom förnyelsebar.
– Användningen av distansteknik är hög vilket har bidragit till ett minskat koldioxidsläpp.
– Ordningen på farligt avfall och övrigt avfall är mycket god

Har de missat något?

– Ja, detta är endast en liten del av högskolans styrkor. Ett stort engagemang hos ledningen och i verksamheten och en tydligt ökad medvetenhet/kunskaper har varit avgörande för att nå så här långt i arbetet.

Högskolan i Borås är nu godkänd för tre år till. Därmed inte sagt att arbetet är färdigt. Tvärtom, menar Tina Ottosson.

Att vara certifierad enligt ISO 14001 innebär att man arbetar med ständiga förbättringar. Under de tre år som har gått har högskolans arbete med hållbar utveckling utvecklats väldigt mycket men det finns alltid förbättringspotential. Arbetet under nästa treårsperiod kommer att innebära en fortsatt implementering och synliggörande i verksamheten/campus, vi har satt upp mål inom fler områden för att engagera personalen mer brett, förbättra kommunikationen och öka förankringen.

Ytterligare ett mål för det fortsatta arbetet är ökad samverkan med studenterna. Unga människor och deras kunskaper, attityder och beteenden är avgörande för en framtida positiv samhällsutveckling och där har högskolan med alla sina studenter en viktig roll att fylla, menar Birgitta Påhlsson. Just nu pågår ett studentprojekt inom ramen för Västra Götalandsregionens klimatstrategiarbete.

Text: Erik Holmlund
Foto: Anna Sigge