Huvudmeny

2015-12-09 09:00

Länsförsäkringar premierar flera examensarbeten


Fyra examensarbeten vid Högskolan i Borås har tilldelats Länsförsäkringars stipendium på sammanlagt 100 000 kronor.

Under tisdagen uppmärksammades studenterna till fyra examensarbeten när Länsförsäkringar delade ut stipendier på 100 000 kronor för exceptionellt genomförda examensarbeten.

Carl Magnusson, en av uppsatsförfattarna, var glad över att hans och medförfattarens examensarbete lyfts fram med ett stipendium.

– Det känns extra roligt eftersom uppsatsen också kommer att leda till ett forskningsprojekt inom ambulanssjukvård, säger han.

De fick stipendier:

Magnus Enberg och Michael Hansson: 25 000 kronor för uppsatsen ”Intäktsredovisning – Under IFRS 15 och IAS 11” inom Civilekonomprogrammet.

Motivering: Uppsatsen behandlar ett ämne som är mycket komplext och av stort intresse för både praktiker och akademiker. Uppsatsen är mycket välskriven, en röd tråd går genom hela uppsatsen och språket är på en lämplig nivå. I uppsatsen analyseras, utifrån tre typfall, vid vilken tidpunkt intäktsredovisningen sker enligt den nuvarande standarden IAS 11 och den ännu ej av EU kommissionen antagna standarden IFRS 15. Författarna visar hur ”recognition” (erkännande) av intäkt sker i tid och belopp vid en jämförelse mellan dessa två standarder utifrån sina typfall. Författarna visar också i sin studie hur olika intressenters informationsbehov tillgodoses i IAS 11 och IFRS 15 utifrån två primära teoretiska intressentperspektiv som genomsyrar internationell redovisning: ”Decision-usefulness” och ”Stewardship”.

Christofer Källenius och Carl Magnusson: 25 000 kronor för uppsatsen ”Bedömningsbilen. Prehospital bedömning och handläggning av patienter bedömda av larmoperatören som svår- eller lågprioriterade” inom Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård.

Motivering: Författarna har genomfört en noggrann och välskriven, kvantitativ studie som pekar på behovet av en randomiserad studie för att vetenskapligt utvärdera enkelbemannade sjuksköterskeenheter (bedömningsbil) inom ambulanssjukvården. Under sex månader har 529 patienter, bedömda av larmoperatören som svår- eller lågprioriterade bedömts av en så kallad bedömningsbil. Studien visar att bedömningsbilens arbetssätt verkar ha medfört att majoriteten av patienterna har bedömts till rätt vårdnivå och, vid behov, transporterats dit på annat sätt än enbart med ambulans. Bedömningssjuksköterskan verkade med sin erfarenhet och kompetens samt följsamhet till riktlinjer, kunna göra bedömningar på plats hos icke akuta patienter. Detta medförde hög patienttillfredställelse och en mer optimal resursanvändning för akutsjukvården. Dock är inte alla patientgrupper tillgängliga för optimal bedömning i hemmet, utan en del av dem kan behöva vidare uppföljning och kontakt med läkare i slutenvården. Studien visar att mer omfattande studier behövs för att identifiera och hjälpa dessa patientgrupper.

Dalila Čengić och Pirjo Palosaari: 25 000 kronor för uppsatsen ”Distriktssköterskans erfarenheter av läkemedelsgenomgångar hos äldre patienter inom hemsjukvård och särskilda boenden” inom Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska.

Motivering: Uppsatsen behandlar ett högaktuellt ämne inom ramen för distriktssköterskans arbete och har ett stort värde för den sköra, och många gånger utsatta, äldre människan men också ur ett hållbart samhällsperspektiv. Trots att forskning har visat flertaliga vinster med läkemedelsgenomgångar är rutiner och arbetet med läkemedelsgenomgångar ett sällan studerat fenomen. Uppsatsen bidrar med kunskap om hur strukturella och organisatoriska faktorer kan utgöra hinder för implementering av socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer inom detta område. Uppsatsens fynd kan användas för att kvalitetssäkra vården för denna grupp. Dessutom har författarna visat ett stort intresse och engagemang samt arbetat systematiskt enligt god forskningssed. Uppsatsen är författad med en omsorgsfullhet och tydlighet vilket förstärks av det goda språket.

Beatrice Ekeroth-Nilsson: 25 000 kronor för uppsatsen ”Att vårda attraktiviteten – ett internt perspektiv på arbetsgivarens attraktivitet” inom magisterutbildning med inriktning mot arbetsvetenskap.

Motivering: Författaren har i sin uppsats undersökt arbetsgivarens uppgift att vara en attraktiv dito. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig del i den organisatoriska fortlevnaden och en viktig del i arbetsgivarens profession. Uppsatsens resultat visar på att medarbetarna anser att attraktiviteten hos arbetsgivaren främst kan härledas till ett närvarande chefskap samt till goda relationer med kollegor. Medarbetarna påtalar utvecklingsområden vad gäller arbetsgivarens attraktivitet rörande att ta tillvara på personalens kompetens, en högre lön och minskad arbetsbelastning. Uppsatsens resultat visar på individuella skillnader i upplevelsen av arbetsgivarens attraktivitet samt vad gäller potentiella utvecklingsområden. Författarens mycket goda användning av empiriska data i form av intervjuer samt en väl genomförd och teoretiskt väl förankrad analys ligger till grund för resultatet.

Text och foto: Solveig Klug