Huvudmeny

2015-06-20 10:11

Unik behandling vid våld i nära relationer


Behandlingsmodellen som Utväg Södra Älvsborg utvecklat kring våld i nära relationer har utvärderats av forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd. Resultaten visar att både förövare och offer vill ha stöd. – Det är få interventioner som är utformade som denna, att hela familjen deltar, säger Jennifer Strand, forskare och lektor.

I de fall både män och kvinnor deltar i behandling kring våld sker det oftast utifrån tanken att offer och förövare behöver olika stöd, förklarar Jennifer Strand. Men så är det alltså inte med Utvägs modell.

– Det är ännu mer ovanligt att man riktar sig mot mäns föräldraskap som Utväg gör. Oftast utgår man från föreställningar om att män som utövar relationellt våld sällan är vårdnadshavare för sina barn. Vilket är felaktigt, åtminstone i Sverige, säger hon.

Det som också är unikt med Utvägs metod, förklarar hon, är att man inte enbart fokuserar på våldet, utan ser det som en del av relationen. Det är även ovanligt att man arbetar på samma sätt oavsett om det rör sig om offer eller förövare.

– Just det tror jag är viktigt, det bidrar till att båda föräldrarna får samma synsätt och mål när de möter utmanande situationer på hemmaplan.

Det finns dessutom en rent praktisk aspekt på Utvägs upplägg som är till fördel, menar Jennifer Strand: Att barnen går i parallella grupper vid samma tillfällen som föräldrarna går i sina, då mammor och pappor går var för sig. Därmed är ”barnvaktsfrågan” löst på ett smidigt sätt.

Enkla frågor om problem

Forskarna som deltagit i forskningsprojektet: Jennifer Strand, lektor, Inga Tidefors, professor och vetenskaplig ledare, Lana Kamal, forskningsassistent och Göran Jutengren, lektor och projektansvarig.Professor Inga Tidefors, som är leg. psykolog och psykoterapeut, har fungerat som handledare för Utväg när behandlingsmetoden utvecklats, och har även varit vetenskaplig ledare för forskningsprojektet.

Fokus i projektet är föräldrarnas egen upplevelse av behandlingen, som de beskrivit genom att fylla i självskattningsformulär före och efter sitt deltagande. 

Jennifer Strand har försökt undersöka vilka problem föräldrarna har och vad de vill ha hjälp med. ”Enkla och grundläggande frågor som ofta glöms bort både i forskning och vid stödinsatser”, konstaterar hon.

– Det kanske mest förvånande resultatet var att mammor och pappor uttryckte liknande svårigheter och behov i sitt föräldraskap, säger hon. Även om männen stod för det fysiska våldet berättade både mammor och pappor om bristande tålamod och svårigheter att kontrollera känslomässig aggressivitet.

Ett annat resultat visar att båda föräldragrupperna uttryckte osäkerhet kring vad som orsakar barns beteende och hur det ska bemötas. Särskilt mammorna ville ha bättre kunskap om barns ”normala” utveckling, berättar Jennifer Strand.

– Föräldrarna uttryckte också behov av att dela sina erfarenheter med andra i liknande situationer.

Konstaterade förändringar

Lana Kamal efterträdde Ulla Kristiansson som forskningsassistent och Lanas uppgift har varit att analysera intervjuer med föräldrar som varit med i fokusgrupper under behandlingstiden. 26 deltagare intervjuades, varav 10 män och 16 kvinnor.  

– Resultatet visar att det skett en förändring. Vi kan inte säga ”förbättring”, eftersom vi inte haft någon kontrollgrupp att jämföra med, förklarar Lana Kamal.

– Föräldrarna berättar att kommunikationen har förändrats, både med barnen och mellan föräldrarna. De känner också att de har blivit bättre föräldrar och att barnen känner sig mer trygga att berätta om problem än de gjorde innan behandlingen.

Mammorna berättar också att de har lärt sig att även psykisk misshandel och kontrollerande räknas som en typ av våld. Båda föräldragrupperna, och särskilt mammorna, tycker också att de fått bättre självförtroende och självkänsla genom behandlingen.

Papporna i sin tur känner att de inte tappar kontrollen över sig själva lika lätt som tidigare.

Motiverade föräldrar

Forskarna konstaterar därmed att Utvägs behandlingsmetod ger effekt. Inga Tidefors sammanfattar:

– Utvärderingen visar att föräldrar som lever i den här typen av relationer är motiverade och att de förstår sitt hjälpbehov. Ett annat viktigt resultat är att de uttrycker att de också behöver stöd i framtiden.

Inga Tidefors anser också att det är viktigt att föräldrarna erbjuds möjlighet till återkonsultation när man gör den här typen av interventioner, om de hamnar i kris eller känner att de återfaller i gamla mönster.

Text: Pia Mattzon

Fotnot: Denna artikel återfinns även i FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev 2:2015. Du kan läsa nyhetsbrevet här.

Läs mer om Utväg här.