Huvudmeny
Björn Brorström

2015-11-30 11:33

Viktig och intressant utredning om högskolors ledning


Utbildningsdepartementet har kartlagt och analyserat hur landets högskolor är organiserade på ledningsnivå. I november kom ett förslag på utvecklingsåtgärder. Det är intressant läsning tycker rektor Björn Brorström.

– Det är en viktig utredning som framförallt behandlar hur ledning och styrning bör bedrivas inom universitetet och högskolor. Den beskriver förutsättningarna för ledning och styrning ingående och lämnar en hel del intressanta rekommendationer till hur ledning och styrning kan utvecklas för att åstadkomna högre kvalitet i utbildning och forskning.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i utredningen att ta med sig?

– Mycket i utredningen handlar om förhållandet mellan den så kallade linjen, det vill säga cheferna i organisationen, och kollegiet som består av lärare och forskare. Frågan är vilken typ av beslut som ska fattas av vem. En rekommendation från utredningen är att linjen måste fatta beslut om prioriteringar och ekonomiska konsekvenser, men att det är viktigt att kollegiet är med i processen när ärenden bereds och beslut förbereds.

Fakta
Ledningsutredningen tillsattes av den dåvarande alliansregeringen 2014 och Kåre Bremer, före detta rektor för Stockholms universitet, fick uppdraget att leda den. Uppdraget förlängdes av den nya regeringen och utredningen blev klar i november 2015. Den innehåller en mängd rekommendationer och många av dem är riktade till lärosätena själva, men få är riktade till författningen. Sammanfattning av sammanfattningen (dokument) Ta del av hela utredningen på webben (extern länk)

– En annan viktig sak är lärosätenas möjligheter att prioritera och utveckla starka utbildnings- och forskningsområden. Här omnämns Högskolan i Borås som ett lärosäte som etablerat tydliga profilområden.

– Utredningen behandlar också frågan om hur jämställd akademin är och pekar här på den kraftiga manliga dominans som finns vad gäller antalet professorer. Här måste åtgärder vidtas.

Kommer ledningsutredningen att innebära några förändringar för Högskolan i Borås?

– Den kommer inte att innebära några omedelbara förändringar på högskolan, men kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner om effektivitet och kvalitet i vår verksamhet.


GEM 16 december

Vid årets sista GEM kommer Ulrika Bjare som var sekreterare i ledningsutredningen för att berätta om den. Vad kom man fram till? Vad vill man förändra? Hur vill man att relationen mellan linjen och det kollegiala ska se ut på landets högskolor?

Det blir även paneldebatt och en resumé kring högskolans värdegrundsarbete.

Se program och anmäl dig senast 11 december

Text: Ida Borenstein
Foto: Tobias Davidov