Huvudmeny

2015-04-01 16:30

Ägarforum kring nytt avtal och verksamhetsprogram


Fredag 27 mars samlades FoU Sjuhärad Välfärds ägarparter till Ägarforum för att diskutera verksamhet och avtal för 2016 och framåt. Mötet leddes av styrgruppens vice ordförande, Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås och t.f. verksamhetschef Margareta Lundberg Rodin var föredragande.

Chefstjänstemän och ledande politiker från ägarparterna Sjuhäradskommunerna, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås fanns på plats, och dessutom företrädare för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Närvårdssamverkan, som är adjungerade i FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp.

Bild på rektor Björn Brorström, vice ordförande i styrgruppen, och t.f. verksamhetschef Margareta Lundberg Rodin vid Ägarforum FoU Sjuhärad Välfärd 2015Vid mötet presenterade Margareta Lundberg Rodin verksamhetens resultat under perioden 2009-2014. Resultaten redovisas utifrån styr- och måltal för treårsperioderna 2009-2011 och 2012-2014. Glädjande nog har bland annat antalet kompetensutvecklings-insatser fördubblats under den andra treårsperioden jämfört med den första.

Det enda styr- och måltal som inte uppfyllts under 2009-2014 gäller en av ägarparternas deltagande i kompetensutvecklingsinsatser, som enligt målen ska vara 40 %.

2009 bildades FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) utifrån den tidigare organisationen ÄldreVäst, som startades 1999. FoUS:s  kompetensutvecklings-insatser är seminarier, temadagar, FoU-caféer, FoU-cirklar, utvärderingsverkstäder, kurser och utbildningar samt öppna föreläsningar. Läs mer om FoUS:s verksamhet här.

Orsakerna kan vara flera, som till exempel svårigheter att komma ifrån arbetet för att delta, att insatser berör olika organisationsnivåer i olika hög grad samt att det är svårt att nå ut med information om insatserna.

Vid mötet diskuterades det gemensamma ansvaret bland ägarparterna för att se till att berörd personal nås av denna information. Enheten arbetar också för utökat utbyte mellan kommunikationsansvariga på FoUS och hos ägarparterna.

Därefter diskuterades verksamhetsinriktning för 2016 och framåt. Ägarforum enades om att förslag till ett nytt verksamhetsprogram och avtal ska arbetas fram under våren och presenteras innan sommaren. Respektive ägarpart ska lämna in skriftliga synpunkter som sammanställs till styrgruppen.

Text och foto: Pia Mattzon