Huvudmeny

2015-04-23 15:24

Ny behandlingsmetod vid våld i nära relationer


Under tre år har Utväg Södra Älvsborg testat behandlingsmetoden Föräldraskap och våld, som ges i form av gruppsamtal för mammor, pappor och barn var för sig. Parallellt med metodutvecklingen har en grupp forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd följt deltagarna. Vid ett seminarium 23 april presenterades både metoden och forskningsprojektet.

Syftet med metoden är att sätta ord på våldet och att lägga ansvaret där det hör hemma: Hos föräldrarna.

– Vi vill uppmärksamma barnens perspektiv när det gäller våld i nära relationer, berättar Mikael Persson, som är samordnare, terapeut och gruppledare inom Utväg Södra Älvsborg.

– Tidigare har de vuxna stått i centrum, den som är förövare och den som är utsatt för våld, men då har man ibland glömt bort barnen. Så vi har försökt att konstruera en metod som utgår från dem istället.

För barnen är det mest intressanta inte vem av föräldrarna som är våldsutövare och vem som är våldsutsatt, menar Mikael Persson. Barnen upplever på sätt och vis istället våldet från båda parter. Inte aktivt från den som är utsatt, utan mer som ett svek.

Bild från föreläsning med Mikael Persson från Utväg Södra Älvsborg– Vi använder en bild där man ser den hotande mannen och den utsatta kvinnan, berättar han. De tittar på varandra, men ingen av dem ser barnet i bakgrunden. Den situationen har fungerat som utgångspunkt för hela projektet faktiskt.

Mikael Persson är dock noga med att poängtera att man på Utväg inte på något sätt vill skuldbelägga eller förminska den våldsutsatta personens rätt till förståelse, empati och möjlighet till bearbetning.

– Men vi vill verkligen betona det komplicerade med barnets situation i denna helhet. 

Metodutvecklingen har pågått under åren 2011-2014 och totalt har 100 personer deltagit. 20 mammor, 16 pappor och 64 barn, varav 12 i grupp. Från 2012 har en forskargrupp från FoU Sjuhärad Välfärd följt deltagarna och dels tagit reda på deras förväntningar och behov inför behandlingen och dels deras upplevelser efter behandlingen.

Hoppas på spridning
Mikael Persson tror starkt på behandlingsmetoden och hoppas att den kan spridas över landet. Och inte minst att den kan permanentas och erbjudas inom den ordinarie verksamheten på Utväg Södra Älvsborg.

Mikael Persson från Utväg Södra Älvsborg– Vi tror att det är lite unikt att jobba på det här sättet. Istället för att jobba med våldsproblematiken och -behandling som vi normalt gör inom Utväg, har vi i det här fallet mer fokus på föräldraskapet.

En central fråga inom metoden blir därför "Hur kan jag vara en tillräckligt bra förälder om jag utsatt min familj för våld?". Det handlar om att gå vidare, trots allt, menar Mikael Persson.

– Det är viktigt att inte glömma bort det som hänt. Man får lära sig att leva med historien, integrera den på något vis, och gå vidare och utveckla nya sidor hos sig själv.

I grupperna får föräldrarna tid att reflektera, det är viktigt och betydelsefullt att det sker i grupp, betonar Mikael Persson. Gruppdeltagarna får dessutom lära sig fungerande sätt att kommunicera.

– Våld handlar ju ofta om brist på bra kommunikation, säger Mikael. Våld är ju en kommunikationsform – om än en dålig sådan. Därför är allting som kan befrämja bra kommunikation viktigt. Så tänker vi.

Utsatt för våld
Utväg erbjuder hjälp och stöd både till den som är våldsutövare och den som är våldsutsatt. Den som är utsatt för våld i nära relation måste få uppmärksamhet och möjlighet att bearbeta konsekvenserna av våldet, och den som utövar våldet måste ta ansvar för sitt utövande. Det är viktiga delar i Utvägs kärnverksamhet.

Den som är utsatt för våld ska inte skuldbeläggas för att den medverkar till att barnet blir drabbat, men den våldsutsatta parten behöver dock i någon mån också se barnets utsatthet, menar man på Utväg. Om den vuxne bearbetar sin egen situation kan det så småningom leda till ett nytt liv, där också barnets upplevelse ”får plats”. Där blir den utsatta föräldern också bättre rustad att vara barnet till hjälp.
 

Han ser många vinster med metoden som utarbetats på Utväg Södra Älvsborg.

– I vår verksamhet ser vi att de barn som är med om hemska saker blir skadade av det – och för det vidare i sin tur. Våldet sprids genom generationerna, därför jobbar vi bland annat med generationsperspektivet.

– Våld är ett gigantiskt problem och det finns ett stort mörkertal. När samhället i stort går i en allt snabbare takt, när allt ska vara effektivt och organisationer slimmas, då minskar marginalerna och stressen ökar – och därmed ökar också riskerna för våld. Så vi tror att det ger samhällsvinster när våldsutövare till exempel får de här möjligheterna att reflektera och kommunicera. Då skapar de förmodligen bättre relationer för alla inblandade runtomkring sig och det i sig skapar ett bättre samhälle.

Text och foto: Pia Mattzon

Fotnot: I FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev 2:2015 publiceras en intervju med forskarna som följt familjerna som deltagit i behandlingsprogrammet.

Mer information om Utväg Södra Älvsborg.

Mer information om forskningsprojektet som följt deltagarna.