Huvudmeny

2015-04-01 10:43

Nya chefsroller ska inte blandas ihop med lönerevidering


I och med omorganisationen förra året har Högskolan i Borås en helt ny chefsstruktur. Syftet var att få en sammanhållen administration med färre chefer som har större ansvar och befogenheter.

Den första juli förra året avvecklades den gamla chefsstrukturen inom administrationen. 19 chefer blev 12 på det nya Verksamhetsstödet. De nya chefsposterna utlystes och tillsattes i öppen konkurrens, bortsett från fyra chefsposter (högskoledirektör, HR-chef, IT-chef samt chef för Bibliotek och läranderesurser). Samtliga chefer har idag sammantaget mer omfattande ledningsuppgifter och större ansvarsområden än i den gamla organisationen.

Karin Cardell– Ett krav för att bli avdelningschef har varit längre chefserfarenhet liksom fördjupad egen erfarenhet av de specifika ansvarsområdena, men också en förmåga att bidra till de förväntningar som sattes för den nya organisationen. I flera av rekryteringarna fann vi att interna sökande var mest meriterade, säger förvaltningschef Karin Cardell.

Den nya chefsstrukturen innebär minskade kostnader för högskolan.

– Högskolans sammantagna lönekostnad för chefer inom administrationen har minskat med över fyra miljoner kronor per år.

En fråga som blivit aktuell i och med den nyligen genomförda lönerevisionen för anställda är skillnaden mellan de nya chefslönerna och medarbetarnas löneökning.

Vad har styrt de nya chefslönerna?

– Man ska inte blanda ihop nyanställning och lönerevision. Det är helt två skilda processer. De nya cheferna är nyanställda och vid nyanställning görs en jämförelse med löneläget inom och utanför högskolan. Cheferna har rekryterats i konkurrens och har individuell lön fastställd för uppgifterna, samt förväntade prestationer. Det som kan göra det hela rörigt i det här läget är att de nya cheferna i de flesta fall är samma personer som hade tillförordnade chefsposter före omorganisationen, säger Karin Cardell.

Vad styr löneutrymmet för lönerevideringen?

– Lönerevisionen styrs utifrån ett centralt statligt avtal om hur vi som myndighet ska hantera lönerevision. När det är klart tar högskolan kontakt med fackliga parter för att se över om det finns speciella satsningar som behöver göras. I löneutrymmet ska det förutom löneökning även finnas plats för exempelvis nyanställningar. Ju högre löneutrymme är, ju större blir effektiviseringskraven på utbildning samt stöd/administration, berättar Birgitta Alfraeus HR-chef.

Hade lägre chefslöner kunnat ge högre löneutrymme i årets lönerevision?

– De yttre förutsättningarna för löneöversyn i staten bestäms av arbetsmarknadens parter och är något annat än att fastställa lön vid t. ex. nyanställning. Jag ser inte att anställda chefers löner negativt påverkat revisionens löneutrymme. Det är ju istället så att högskolans totala kostnad för chefernas löner avsevärt minskat i jämförelse med den faktiska lönekostnaden i tidigare organisation, avslutar Karin Cardell.

Läs mer

Läs mer om högskolans lönebildning/principer och lönepolitik på anställdwebben.

Text: Annie Andréasson och Ida Borenstein
Foto: Peter Andersson, Mimbild