Huvudmeny

2015-04-15 16:00

Två kurser diplomeras för hållbar utveckling


Kurserna "Folkhälsa och folkhälsoarbete" och "Etik och hållbar utveckling i arbetslivet" har diplomerats för att hållbar utveckling är integrerat i kursplaner och i examinationer.

Fredrik Zimmerman och Monica Lindblad

Fredrik Zimmerman, ansvarig för kursen "Etik och hållbar utveckling i arbetslivet" och Monica Lindblad, ansvarig för kursen "Folkhälsa och folkhälsoarbete" fick ta emot diplomen. De betonade att diplomeringen är ett resultat av ett lagarbete med alla lärare som jobbar med kurserna.

Kursen ”Folkhälsa och folkhälsoarbete”, som ges på avancerad nivå inom området vårdvetenskap, diplomerades med motiveringen att kursplanens mål och innehåll samt vald litteratur uttrycker ett helhetsperspektiv om hållbar utveckling. Hållbar utveckling problematiseras utifrån både huvudområde och yrkesroll, vilket också avspeglar sig i examinationsuppgifterna. Kunskapsmålen är föredömligt preciserade och inkluderar krav på analys, värderingsförmåga och kritiskt tänkande. Kursen behandlar också värdekonflikter i form av etiska frågeställningar samt lokala som globala perspektiv.

Sök stipendium för diplomerad kurs
Den 22 oktober är det återigen dags för Days of Knowledge – dagen då forskning och utbildning vid Högskolan i Borås premieras. Precis som förra året är temat för dagen hållbarhet. Under Days of Knowledge kommer det att delas ut stipendier till tidigare diplomerade kurser. Mer information om ansökningsförfarande kommer inom kort. Läs om de kurser som fick stipendier under Days of Knowledge 2014.

Kursen ”Etik och hållbar utveckling i arbetslivet” ges på grundnivå inom utbildningsprogrammet Organisations- och personalutvecklare i samhället. I kursen fokuserar man kring och problematiserar främst ekonomiska och sociala aspekter som hållbar utveckling, men man lyfter även ekologiska aspekter i kursplan och examinationsuppgifter. Även i denna kurs framhäver man studenternas delaktighet och kritiska tänkande genom analyser och diskussioner. Kursen baseras på tvärvetenskapliga samhällsperspektiv som ekonomi, etik och arbetsvetenskap.

Diplomeringen ägde rum under onsdagen och följdes av ett panelsamtal med de lärare som fått sina kurser diplomerade. Temat på samtalet var ”Möjligheter och utmaningar", och utgick ifrån rapporten "The University of Borås as a sustainable university”. Samtalet leddes av prorektor Martin Hellström.

En av de kursansvariga som tidigare fått en kurs diplomerad, Karin Dessne, deltog i panelsamtalet.
– Studenterna visar ett stort intresse och engagemang för frågor om hållbarhet. Det är viktigt att fånga upp deras intresse för dessa frågor, sa hon.

Avslutningsvis talade rektor Björn Brorström och Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling, om rapporten för högskolans hållbarhetsarbete vad det gäller resultat och förbättringsförslag för 2014.

Samtalspanelen bestående av Fredrik Zimmerman, Agnes Nagy, Karin Dessne, Monica Lindblad, Lise-Lotte Jonasson och prorektor Marin Hellström

Samtalspanelen bestående av Fredrik Zimmerman, Agnes Nagy, Karin Dessne, Monica Lindblad med kollegan Lise-Lotte Jonasson och prorektor Marin Hellström.

Tidigare HU-diplomerade kurser

Diplomering av kurser som integrerar hållbar utveckling på ett förtjänstfullt sätt har genomförts sedan 2013 vid Högskolan i Borås. De kurser som tidigare har diplomerats är:

  • Läraren och demokratin
  • Hållbar textil utveckling
  • Systemutvecklare – roller, miljö och praktik
  • Hållbar affärs- och produktutveckling
  • Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
  • Resursåtervinning
  • Trender inom informatik
  • Inköp och miljö
  • Informationsprodukter

Läs mer om arbetet med hållbar utveckling vid Högskolan i Borås

Text och foto: Solveig Klug