Huvudmeny

2015-08-17 07:30

Nytt forskningsråd ska minska utanförskap


Nu inrättar Västra Götalandsregionen ett regionalt forskningsråd för interkulturell dialog. Rådet ska initiera och stimulera vidareutbildning och nydanande forskning på temat interkulturell dialog. Förhoppningen är att alla regionens lärosäten på sikt ska samverka. Högskolan i Borås representeras av Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete och Marianne Strömberg, lektor i pedagogik.

Bakgrunden till forskningsrådet är segregationsfrågan och de ökade klyftorna i landet mellan inrikes- och utrikesfödda och deras barn. Skillnaderna rör områdena hälsa, medellivslängd, utbildning, bostadsmarknad, arbetsmarknad och valdeltagande. Studier visar att utanförskap leder till ökade sociala risker i samband med utanförskap och individers känsla av att inte kunna delta i eller påverka beslutsprocesser i samhället.

I Västra Götalandsregionen vill man att ett gemensamt Västra Götaland, jämställdhet, integration samt internationalisering ska genomsyra regionen. Därför behövs relevant kunskap och kompetens för att leda utvecklingen i banor som gynnar alla, oavsett bakgrund.

Kennert Orlenius– Det övergripande målet är att bygga broar mellan praktik, forskning, politik och civilsamhälle utifrån ett interkulturellt perspektiv och utifrån en samhällsvision som inkluderar alla invånare och grupper i regionen. Rådet ska bland annat utveckla en arena för forsknings- och utbildningssamverkan och identifiera nya forsknings- och kunskapsbehov utifrån ett verksamhetsperspektiv, säger Kennert Orlenius.

Rådet knyter an till högskolans forskning och utbildning inom pedagogik som fokuserar på social inkludering. Utöver Kennert Orlenius och Marianne Strömberg består rådet av två seniora forskare från Göteborgs universitet och Högskolan Väst samt en representant för Kultursekretariatet Västra Götaland.

Läs beslutet i sin helhet (pdf)

Text: Anna Kjellsson
Porträttbild: Ulf Nilsson