Huvudmeny
Lill Langelotz

2015-02-17 08:00

Nya skolforskningsinstitutet får hjälp från Högskolan i Borås


– Det finns mycket relevant praktiknära skolforskning som inte utnyttjas tillräckligt i Sverige i dag. Det säger Lill Langelotz, lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Hon har på uppdrag av Vetenskapsrådet tagit fram en av de rapporter som ska ligga till grund för det nya Skolforskningsinstitutet.

I rapporten som Lill Langelotz tagit fram tillsammans med Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har frågeställningarna i drygt 100 avhandlingar gjorda av forskare med lärarutbildning granskats. Och resultatet är tydligt.

– Vi har sett att det finns väldigt mycket relevant, kvalitativ forskning som riskerar att missas när man istället fokuserar på större kvantitativa studier, ofta gjorda i andra länder än Sverige. För att fånga upp forskningen behövs systematiska översikter som också inkluderar nationella kvalitativa studier som är praktiknära med relevans för skolans utveckling. Detta är vår rekommendation till det nya Skolforskningsinstitutet, berättar Lill Langelotz.

Fakta
Skolforskningsinstitutet som startade sin verksamhet i januari 2015 har som uppgift att sammanställa praktiknära forskning inom skolområdet. Institutet ska ansvara för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som kan bidra till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skolväsendet.

Kartläggning av skolforskningen

2013 gav regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att kartlägga den svenska och internationella skolforskningen. Denna kartläggning ska ligga till grund för det nya Skolforskningsinstitutet. I ett av de sexton delprojekten har Lill Langelotz ingått.

– Det har varit intressant och lärorikt att få medverka i den här studien. Vi har tittat närmare på tre forskarskolor* och tagit del av 101 avhandlingsarbeten. Vårt fokus har legat på vilka frågeställningar forskarna ställer i sin forskning. Vad är det man vill utveckla i skolan och förskolan? Vad är det för frågor lärare ställer till sin egen praktik och profession?  

Fokus på den pedagogiska praktiken

Frågeställningarna i avhandlingsarbetena handlar bland annat om lärarens roll, hur lärare uppfattar sin profession, undervisningstekniker, demokratifrågor och genus.

– Utöver studerandet av avhandlingsarbetena har vi gjort fokusgruppsamtal med tretton lärare. Där fokuserar vi på den pedagogiska praktiken i vid mening och med specifikt fokus på till exempel hur lärare ska hitta sätt att stärka elever och hur skolan kan utvecklas genom att eleverna själva påverkar undervisningen. 

Höga förväntningar på nya institutet

Lill Langelotz har höga förväntningar på det nya Skolforskningsinstitutet. I slutet av januari hölls en konferens i Stockholm med 500 deltagare. Där träffades samtliga forskare som deltagit i projektet, representanter från till exempel Skolforskningsinstitutet, regering och fackförening, lärare och rektorer från olika skolformer och andra intresserade av utbildningsfrågor. De olika delprojektens rapporter presenterades i parallella seminarier och projektet avslutades under trevliga former.

– Det fanns ett intensivt intresse för forskningsresultaten under konferensen och jag hoppas och tror att Skolforskningsinstitutet tar till vara dessa resultat och blir en tillgång för skolan och de som verkar där, avslutar Lill Langelotz.

 

*I början av 2000-talet startades ett antal nationella forskarskolor i Sverige, varav två med inriktning på lärarutbildningsområdet. För att få ingå i dessa forskarskolor måste du ha en lärarexamen.

Text: Ida Borenstein
Foto: Suss Wilén