Huvudmeny

2015-02-25 16:29

Nyfiken på att plugga till bibliotekarie?


Kanske har du gått och funderat, är detta något för mig? Jenny Lindberg, programansvarig på bibliotekarieutbildningen, menar att idérikedom och socialt engagemang är två bra egenskaper för blivande bibliotekarier. Vi ringde upp henne för att få veta mer.

Varför rekommenderar du bibliotekarieutbildningen?

– Utbildningen ligger i tiden och leder ofta till kreativa och intressanta jobb. Kort sagt handlar den både om bibliotekets roll i samhället och om hur informationsresurser kan ordnas och tillgängliggöras för att tillgodose brukarnas behov och intressen. Programmet är utformat som en gedigen akademisk utbildning med chans till fördjupning i valbara kurser, men också med goda möjligheter att knyta kontakter på det professionella fältet. På dagens bibliotek får man vara beredd på att arbeta utvecklingsinriktat så att de tjänster man erbjuder förblir relevanta och attraktiva, och jag menar att programmet förbereder väl för det.Jenny Lindberg

Hur skiljer den sig från andra bibliotekarieutbildningar i landet?

– Som landets största institution för biblioteks- och informationsvetenskap erbjuder vi en bred grundutbildning med starkt stöd från forskningssidan. Bibliotekarieprogrammets bredd är viktig inför ett arbetsliv som bygger på flexibilitet och livslångt lärande. Sedan är det ju ett plus att vi kan erbjuda fortsatta ämnesstudier på både master- och forskarnivå.

– Bibliotekshögskolan i Borås är också den enda svenska utbildningsinstitution som hittills anslutits till organisationen iSchools. Det bidrar till att utbildningen stimuleras av internationella och tvärvetenskapliga kontakter och det är också ett erkännande av vår ställning både nationellt och internationellt.

För vem är utbildningen intressant?

– Jag tänker mig att utbildningen är av intresse för alla som vill arbeta professionellt med informations- och kulturtjänster i nära dialog med brukarna.  Man bör vara beredd på att bibliotekarieyrket idag kräver ett pedagogiskt och socialt förhållningssätt, exempelvis i arbetet med lässtimulans och att stödja lärande. Den som kan kombinera ett systematiskt tänkande med ett mått av kreativitet och socialt engagemang är särskilt väl rustad för både programmet och yrket.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter avslutad utbildning?

– Arbetsmarknaden för bibliotekarier är balanserad. Biblioteks- och informationsvetarnas kompetens är tillräckligt generell för att vara efterfrågad inom olika verksamheter, runt om i landet. Det gäller främst vid folkbibliotek och utbildningsbibliotek av olika slag, men vi ser också att tidigare studenter går vidare till andra informationsverksamheter. Av vår senaste studentuppföljning framgår att mer än åttio procent av de svarande arbetar inom sitt kompetensområde ett år efter avslutade studier.

Vad är det bästa med ditt jobb som programansvarig?

– Det är så varierande, lärorikt och ofta väldigt roligt. Det beror delvis på att jag har kontakt med så många olika människor – våra studenter, lärar- och forskarkollegor och professionsföreträdare. På olika sätt deltar vi alla i ett större projekt som handlar om att forma dagens och framtidens bibliotek. Där finns en positiv drivkraft!

Text: Jenny Lindberg och Rebecca Lindholm
Bild: Henrik Bengtsson