Huvudmeny
Anders Ljungström och Alexander Styhre

2015-02-26 10:30

Vid ledning av värderingsstyrda organisationer krävs tydlighet


Organisationer som bygger på starka värderingar eller professioner, som kyrkan och vården, ställer särskilda krav på ledning och styrning för att inre drivkrafter och yttre krav ska gå att kombinera. Det var ett av budskapen vid årets första CAV-seminarium som satte Svenska kyrkan i fokus.

Anders Ljungström, präst i Borås och Alexander Styhre, professor i management och organisation vid Handelshögskolan i Göteborg, var gästföreläsare vid CAV-seminariet 24 februari. Det avslutades på annorlunda vis med en paneldebatt där bland andra biskopen i Skara stift, Åke Bonnier, deltog som ett inslag i sin biskopsvisitation i Borås. Men först fick alltså en av hans medarbetare, Anders Ljungström, ordet och beskrev hur Svenska kyrkan har ”dubbel ledning” – dels den teologiska, dels den organisatoriska. Bibeln, bekännelseskrifterna, kyrkoordningen och svensk lag styr verksamheten.

Som en tredje part finns dessutom den politiska styrningen genom kyrkovalet. Med dessa förutsättningar är det viktigt att vara överens om vad som är omistligt inom kyrkan, menar Anders Ljungström. I en föränderlig värld måste det finnas en innehållslig identitet. Har man det, och tydliga roller för vem som står för vad, behöver den dubbla ansvarslinjen inte vara ett problem. Anders Ljungström utvecklar sitt resonemang i följande filmklipp (2:58 min).

Filmklipp Anders Ljungström

”Uppfriskande med stark ideologisk identitet inom kyrkan”

Alexander Styhre, vars övergripande forskningsämne är företagsekonomi, gjorde för tre år sedan en studie inom Svenska kyrkan i Göteborg. Till skillnad från många företag är kyrkan, liksom vården, driven av personer med starka professioner och inte sällan ideologiska värderingar. Det skapar ett intressant område att studera, inte minst ur organisationsperspektiv, menar Alexander Styhre.

Just Svenska kyrkan har dessutom bakom sig drygt 40 år av nedgång i antal medlemmar, hur många som döper och konfirmerar sig, hur många som gifter sig i kyrkan och antalet kyrkliga begravningar. I studien ställde Alexander Styhre frågan till 14 präster i Göteborg om hur de såg på denna situation, ur ekonomiskt och ledningsperspektiv. Svaren visade bland annat en stark tilltro till professionen och inte alltför stor oro inför den nya verkligheten med färre medlemmar och ökad hänsyn till förändrade yttre omständigheter. Den grupp som var mest tyngd av administration och planeringstänkande var kyrkoherdarna, visade studien. Alexander Styhre utvecklar resonemanget om kraven på värderingsstyrda organisationer i filmklippet nedan (3:27).

Filmklipp Alexander Styhre 

Text, foto och filmade intervjuer: Lena Löfgren