Huvudmeny

2015-03-12 16:51

Bibliotekets verksamhet 2014 i siffror


Varje år rapporterar Biblioteket in statistik till Kungliga biblioteket. Det handlar om allt från antal besök till antal utlån och sökningar. Här redovisas nu ett axplock av den statistik som alldeles strax ska levereras för året 2014.

Kungliga biblioteket (KB) ansvarar sedan 2011 för den del av Sveriges officiella statistik som rör biblioteken i landet. Varje år rapporterar alltså alla bibliotek i Sverige in statistik om låntagare, bestånd, besök, in- och utlån, ekonomi m.m. till KB. Denna statistik offentliggörs sedan så att den som vill kan söka fram statistik om folkbibliotek i Umeå kommun, samtliga universitets- och högskolebibliotek i Sverige eller om skolbiblioteket på en specifik gymnasieskola. Här finns alla statistik att tillgå: http://bibstat.libris.kb.se/.

Statistiken som levereras från Biblioteket är omfattande och detaljerad, men här kommer en kort sammanfattning utifrån ett axplock av siffrorna:

Besökare

Under 2014 besöktes Bibliotekets lokaler av 292 670 personer och nästan lika många, 232 198 stycken, besökte oss på webben. Om man tittar närmare på de fysiska besöken, det vill säga de besök som sker i Bibliotekets lokaler blir det tydligt att de allra flesta besök sker under början av veckan. Måndag och tisdag är de dagar då besöksstatistiken går upp under en vecka, men i genomsnitt har Biblioteket ungefär 1 500 besökare under en dag.

Bestånd

Bibliotekets fysiska bestånd består av tryckta böcker, tidskrifter, tidningar, ljudböcker m.m. Vid årsskiftet 2014/2015 hade Biblioteket 113 937 stycken tryckta böcker i sina samlingar varav 2 499 av dem köptes in under året 2014. Dessutom prenumererade Biblioteket under 2014 på 378 tryckta tidskrifter och fem tryckta dagstidningar.

Men det fysiska beståndet är faktiskt en ganska liten del av Bibliotekets totala samlingar om man ser till både tryckt och elektroniskt material. Antalet e-böcker som Biblioteket har tillgång till uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till 205 071 stycken, antalet e-tidskrifter till 68 769 och antalet dagstidningar i elektroniskt format till 720.

Biblioteket är alltså i väldigt stor utsträckning ett elektroniskt bibliotek, och det här är en trend som växer sig starkare för varje år.

Martin Borg, ansvarig för funktionen Media som jobbar med Bibliotekets bestånd berättar att detta är något man jobbar strategiskt för. I Bibliotekets Policy för informationsförsörjning står bland annat: ”Vid val av medieformat skall elektroniska utgåvor prioriteras”.

Användning

Den allra största delen av Bibliotekets material finns sökbart via discoverysystemet Summon – och i Summon har det gjorts inte mindre än 679 946 sökningar under 2014.

När det kommer till statistik för användning av beståndet sker framtagningen av denna på olika sätt beroende på om det är en tryckt eller elektronisk bok/artikel. För att mäta användningen av en tryckt bok  granskas utlåningen, men böcker kan ju användas i biblioteket utan att de för den sakens skull lånas ut. Tryckta tidskrifter finns det ingen möjlighet att mäta användningen av, då lån av tidskrifter inte är tillåtet på Biblioteket. Elektroniska böcker och tidskrifter mäter man användningen på genom att titta på nedladdningen av dessa.

Under 2014 gjordes 32 034 lån på Biblioteket, och då avses lån av fysiska böcker. Dessa lån gjordes av någon av de 5 101 låntagare som var aktiva under 2014.

När det kommer till det elektroniska beståndet har det gjorts 329 145 nedladdningar av artiklar och 2 187 nedladdningar av hela e-böcker under året. Dessutom har 299 990 sektioner av e-böcker laddats ner.

Fjärrlån

Fjärrlån är lån som sker mellan bibliotek, det vill säga när ett bibliotek lånar in en bok/artikel från ett annat bibliotek som i sin tur lånar ut boken/artikeln till en av sina låntagare.

Under 2014 gjordes 3 447 fjärrutlån från Biblioteket till andra bibliotek, och 725 fjärrinlån från andra bibliotek till Bibliotekets låntagare.