Huvudmeny
Tobias Ruhtenberg och Monika Johansson

2015-03-04 12:58

Borås i framkant med kurs i medie- och informationskunnighet


Hur får man unga att bli mer medvetna om hur man använder medier och digitala verktyg med ett kritiskt förhållningssätt? Vid Högskolan i Borås ges en unik kurs i MIK, Medie- och informationskunnighet.

På skolorna och på biblioteken talar man om det och även i media och hos myndigheter är det en uppmärksammad fråga – MIK. Sedan förra året ger Högskolan i Borås en MIK-kurs med fokus på skola och bibliotek. Kursen heter Medie- och informationskunnighet i skolan, och är den enda av sitt slag i landet. Den vänder sig främst till yrkesverksamma lärare, och bibliotekarier.

Fakta
MIK: Begreppet är tudelat. Det står dels för informationskunnighet och handlar om att lära sig att söka information och källkritik, dels för mediekunnighet som kan innebära att producera och konsumera på medier på ett medvetet sätt.

– Behovet av samarbete för att nå ut med kunskap till unga är stort och det kräver samarbete mellan olika aktörer. På våra kursdeltagare förstår vi att kursen varit efterlängtad och att den inte har någon motsvarighet någon annanstans, förklarar Tobias Ruhtenberg och Monika Johansson, lärare på bibliotekarie- respektive lärarutbildningen på högskolan, som tagit fram kursen.

Flera tunga aktörer deltar i undervisningen på kursen, däribland föreläsare från UR, Statens medieråd, Nordicom (ett forskningsinstitut på Göteborgs Universitet) och andra organisationer.  

Lära unga att hantera medier

Kursen gavs första gången under både vår- och höstterminen 2014.

– Målet med kursen är att deltagarna ska planera för och genomföra ett utvecklingsprojekt på hemmaplan. Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier är viktigt. Vår förhoppning är att kursen ska ge ringar på vattnet och att fler ska intressera sig för medie- och informationskunnighet, säger Tobias Ruhtenberg och Monika Johansson.

Tobias Ruhtenberg och Monika Johansson har, när de tagit fram kursen, utgått från UNESCO:s ramverk kring behovet av utbildning i medie- och informationskunnighet kopplat till digital teknik och nya medier. Kursen ges i samarbete mellan bibliotekarieutbildningen och lärarutbildningen på högskolan och vänder sig till yrkesverksamma lärare och bibliotekarier som vill befästa tidigare kunskaper eller lära sig mer om ett hett ämne, nämligen hur man lär unga att hanterar de verktyg för nya medier som strömmar över oss.

Kontakt

Tobias Ruhtenberg: IKT-lärare på lärarutbildningen.

Monika Johansson: Lärare på bibliotekarieutbildningen

Läs mer

Medie- och informationskunnighet i skolan, 7,5 hp, ges som nätbaserad kurs vid Högskolan i Borås.

Statens medieråd, MIK-rummet: http://mik.statensmedierad.se/

Nordicom: http://www.nordicom.gu.se/

Unescos ramverk för MIK: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/unesco_sv_20130218.pdf

Text och foto: Solveig Klug