Huvudmeny

2015-03-25 11:08

Krafttag kring mäns våld mot kvinnor


Samhället måste bli bättre på att hjälpa kvinnor och barn som utsätts för mäns våld. – Tillsyn har visat att varken vården eller kommunen lever upp till lagkraven på området, berättar samordnaren Lina Lundborg på FoU Sjuhärad Välfärd, en av medarrangörerna till temadagen om mäns våld mot kvinnor.

2014 kom Socialstyrelsens föreskrifter kring lagstiftningen (se nedan), och dessa är gemensamma för både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Att sprida kunskap om dessa och peka på vikten av samverkan mellan de olika offentliga aktörerna var huvudtanken bakom arrangemanget. 

Våld i nära relationer
Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, länspolismästare Carin Götblad, presenterade 2014 ett betänkande som förutom förslag till lagändringar också innehåll råd och uppmaningar till beslutsfattare och andra inom offentliga verksamheter om hur arbetet mot våld i nära relationer kan intensifieras. Betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, SOU 2014:49 finns att läsa på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/18314/a/243199

– Vi hoppas att den här dagen kan bidra till att det här blir ett verksamhetsområde som andra, säger Lina Lundborg och utvecklar resonemanget:

– Det finns en tendens att man tänker att det ligger utanför samhällets ansvar, att det mest är något för kvinnojourerna. Dessa kommer alltid att vara viktiga och måste finnas kvar, men fler inom det offentliga måste också ta mer ansvar än vad de gör idag – och dessutom gemensamt. 

Bild på Lina Lundborg, samordnare på FoU Sjuhärad Välfärd

Hon pekar på att det finns positiva exempel, som Utväg i Södra Älvsborg och Behandlingsteamet Solhem i Borås som föreläste under dagen med andra.

– Vi måste se till att det finns resurser för sånt här, därför är det så viktigt att både politiker och tjänstemän har kommit hit idag, säger Lina Lundborg.

Ett 70-tal personer fanns på plats, det var tjänstemän från socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola och politiker från både regionen och Sjuhäradskommunerna. En av dessa var initiativtagaren KD-politikern Christina Bernevång från Ulricehamn, som också inledde dagens program. Hon är verksam i både Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, en av medarrangörerna, och i länsstyrelsens regionala samverkansgrupp mot våld i nära relationer. 

Christina Bernevång, KD-politiker från Ulricehamn

– Det här ämnet har engagerat mig i många, många år och har utvecklats till en hjärtefråga. Jag har själv tittat närmare på forskning kring det här och det är tydligt att man till exempel inte gör uppföljningar. En del vet ofta inte heller vad de ser, de som möter en kvinna eller barn i skolan, med olika symtom.

Vad kan du som politiker göra åt det här?

– Lyfta medvetenheten, få upp det på agendan, till exempel genom såna här dagar. Den nationella samordnaren Carin Götblad tog ju upp det stora mörkertalet. Det kan vara bakom den finaste fasad som sådant här händer – men vi vill kanske inte se. Och barnperspektivet är väldigt dåligt tillgodosett. Barnen får inga blåmärken om mamma blir slagen, men de lever i den miljön. 

Anders Johansson, M-politiker i Herrljunga

Anders Johansson är moderat politiker från Herrljunga och tycker att det finns en hel del han kan göra för att lyfta frågan politiskt.

– Jag sitter som vice ordförande i socialnämnden och kan till exempel ge i uppdrag till förvaltningen att titta särskilt noga på det här. Både förvaltningen och vi politiker kan belysa det på olika sätt. Informationsträffar för allmänheten, till exempel.

– Det är viktigt att vi jobbar för att minska våld i nära relationer. Jag arbetar i vanliga fall som behandlingsassistent inom missbruksvård, där ser vi ganska mycket sånt.  

På Borås Stads arbetslivsförvaltning arbetar Margareta Sandqvist som enhetschef och Lennart Gustavsson som verksamhetschef. Inom förvaltningen pågår just nu arbete för att skapa en enhet för våld i nära relationer, beslut kan komma senare i vår.

Lennart Gustavsson och Margaretha Sandqvist från Borås Stad

– Det är väldigt viktigt att skapa en sån här enhet. Vi har ju fått kritik för att vi inte sköter det som man ska göra enligt lagstiftning och föreskrifter, säger Lennart Gustavsson.

– Idag hanterar vi frågan inom försörjningsstöd, men vi vill förändra det till en typ av insats. Det som är bra i Borås är att tjänstemän och politiker är överens om att lägga det på arbetslivsförvaltningen.

Några som presenterade och diskuterade Socialstyrelsens föreskrifter under dagen var Katarina Björkgren från Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Anita Kruse från VKV, VG-regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Dessa organisationer, liksom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden var också medarrangörer.

Temadagen avslutades av Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi om mäns våld. Strategin ska presenteras i slutet av maj och dess syfte är att nå ett av fyra mål inom jämställdhetspolitiken: Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Text och foto: Pia Mattzon

Läs mer om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i SOSFS 2014:4, Våld i nära relationer.