Huvudmeny

2015-03-18 13:07

Miljörevision


Den 23 mars kommer det att genomföras en intern miljörevision av A3.

Miljörevisioner genomförs kontinuerligt, både av högskolans egna miljörevisorer och av en tredje part, så kallad extern revision. Den interna miljörevisionen innebär att högskolans interna revisorer, Peter Ahlström och Anna-Karin Josefsson, möter olika företrädare för verksamheten samt gör en rundvandring bland personal och studenter. Syftet med rundvandringen är att revisorerna ska gå runt och titta och prata med slumpvis valda personer för att bilda sig en uppfattning av hur det ser ut i praktiken med arbetet med hållbar utveckling på akademin.

Resultatet från både den interna och externa miljörevisionen fungerar som underlag för förbättring av miljöledningssystemet och är därmed också en grund för att utveckla arbetet med handlingsplanerna.

Revisioner sker flera gånger per år vilket krävs för att kunna analysera hela verksamheten. Miljörevisionen kontrollerar dels om miljöledningssystemet uppfyller alla krav enligt kravdokumentet samt om ledningssystemet fungerar i praktiken.

Text: Thomas Johansson