Huvudmeny

2015-03-03 13:00

Studenter fick konkret exempel på datainsamling till forskning


Logistikstudenterna fick ta del av en högaktuell studie om Cabotage-transporter i förra veckan. Då berättade gästföreläsaren och forskaren Henrik Sternberg om hur man samlat in data kring transportsektorn och påverkat lagstiftningen.

Daniel Ekwall och Henrik Sternberg.

Henrik Sternberg, logistikforskare uppmärksammad i media, föreläste för logistikingenjörerna på kursen Logistiska teorier och deras tillämpning. Det blev en genomgång av vilka vetenskapliga verktyg man kan använda för att bland annat samla in data och hur detta även kan leda till lagändringar. Den nyligen publicerade Cabotage-studien var utgångspunkten för föreläsningen.

Henrik Sternberg forskar vid Lunds tekniska högskola och har med sin forskargrupp genomfört Cabotage-studien där man under två år samlade in data via en specialutvecklad app för att kartlägga hur utlänska lastbilar rör sig i Sverige.

– Vi fick in data från 8000 personer som laddat ner appen och rapporterat in observationer av utländska lastbilar. Utifrån dessa data kunde vi kartlägga transporter och visa på en stor illegal verksamhet där utländska lastbilar bröt mot gällande regler kring cabotagetransporter, förklarar han.

Det man kom fram till var att utländska chaufförer utnyttjas, svensk transportnäring får osund konkurrens och miljön påverkas.

Studien ledde till lagändringar

Cabotage innebär att en nationell kommersiell godstransport utförs av en operatör som tillfälligt är i landet. Cabotagestudien genomfördes för att påvisa hur EU:s regler från 2009 om cabotagetransporter missbrukas av utländska åkerier. Reglerna togs fram för att minska miljöutsläppen inom EU genom att göra det möjligt för lastbilar som kört transporter till Sverige skulle slippa köra tillbaka tomma. Reglerna tillåter att lastbilarna får genomföra tre transporter inom sju dagar inom det land man kört till. Men reglerna fick inte den effekt man varit ute efter. Istället ökade transporterna via åkerier som använder utländska bilar med chaufförer som arbetar under mycket dåliga förhållanden. Miljöproblemen blev inte avhjälpta som önskat och medlemsländerna förlorar skatteintäkter när reglerna inte efterleves och den svenska transportnäringen fick orimlig konkurrens.

Studien ledde till lagändringar där polisen nu har befogenhet att stoppa transporter och hindra dem från att åka vidare samt kraftigt höjda böter som kan avkrävas chaufförerna på plats. Från och med den 1 mars i år kan polisen göra en så kallad klampning, dvs. sätta låsblock på hjulen på lastbilar som bryter mot reglerna för att hindra dem att åka vidare.

Henrik Sternberg besöker Högskolan i Borås regelbundet för att föreläsa för studenterna som läser logistik. Han genomför även forskning tillsammans med Daniel Ekwall som är docent i transportsäkerhet och som forskar och undervisar vid Högskolan i Borås.

– Det är verkligen roligt att vi kan ge våra studenter den här typen av föreläsningar där man så konkret ser exempel på verktyg som kan användas i forskningen, säger Daniel Ekwall.

Text och foto: Solveig Klug