Huvudmeny
Händer med pusselbitar

2015-03-26 14:28

Studenters närvaro kan förbättra psykiatrisk vård


Hur påverkar studenters lärandeprocess och patienters vårdprocess varandra, när de möts under studenternas VFU inom psykiatrisk heldygnsvård? Det har Niklas Andersson, doktorand vid Högskolan i Borås och Linnéuniversitet, undersökt i sin doktorsavhandling.

Niklas AnderssonAvhandlingen, ”När vårdande och lärande sammanfaller. Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möten på en utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård”, handlar om det lärande som ska ske när studenter lär sig vårda under verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU. För att undersöka lärande i ett vårdande sammanhang har Niklas Andersson genomfört intervjuer, deltagande observationer med uppföljande intervjuer samt dagboksbeskrivningar med studenter, patienter och handledande sjuksköterskor.

Resultatet visar att lärande i vårdsammanhang är komplicerat. Att vårda, vårdas och att handleda i att vårda innebär bland annat:

  • Ensamhet och utanförskap
  • Vilja till delaktighet
  • Ovisshetens möjligheter
  • Att patientberättelsen visar vägen
  • Ansvaret för den andre
  • Reflektionens betydelse

När studenters lärandebehov, patienters vårdbehov och handledares uppdrag att tillgodose båda dessa behov möts, uppstår nyanser av ömsesidighet, Detta sker i samspel och visar hur studenter, patienter och handledare på många sätt är lika olika, det vill säga deras behov kan vara lika men har olika villkor och förutsättningar.

– Det som sticker ut som nytt i resultatet är att patienter kan se att det finns vissa hälsorisker med att vårdas av studenter som inte alltid vet och kan, säger Niklas Andersson.

– Men patienter tycks föredra att möta studenter som är beredda att lyssna på patienters berättelser för att få lära sig, framför att möta ordinarie vårdare som tror sig veta! Dessutom tycks patienters eget lärande om sin livssituation ta fart vilket tycks påverka deras hälsa i positiv riktning.

Läs mer

Om disputationen

Om Niklas Andersson

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text: Linnéuniversitet
Bild: Colourbox