Huvudmeny

2015-09-30 07:00

Datorstödd undervisning främjar tillgänglighet till utbildning


Det går att höja kvaliteten på utbildning genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser. Samtidigt kan man göra högre utbildning tillgänglig för fler människor i världen. Detta visar en ny doktorsavhandling av Ramón Garrote Jurado, lärare vid Högskolan i Borås och doktorand vid Stockholms universitet.

Ramón Garrote Jurado.

I sin avhandling presenterar Ramón Garrote Jurado idéer om hur man kan stimulera till ökad användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom ingenjörsutbildningar. Han har genomfört tre fallstudier på lärosäten som har ingenjörsutbildning i Borås, Kuba, Guatemala och Peru.

Illustration: ny teknik, pedagogiska idéer samt öppna digitala lärresurser.– Samtidigt som ny teknik skapar nya möjligheter för lärande, kräver de också betydande förändringar inom pedagogiken för att komma till sin rätt, därför är arbetsmetoder som förenar ny teknik och pedagogiska idéer samt kunskap om hur studenter lär sig en nyckel till att utveckla, erbjuda och locka människor till högre utbildning, säger Ramón Garrote Jurado.

– Min första undersökning, då jag intervjuade och diskuterade med studenter, visade att en lärplattform kan vara ett kraftfullt verktyg för att stimulera till kollaborativt lärande, d.v.s. där kursdeltagarna lär av varandra och löser uppgifter tillsammans. När jag sedan undersökte hur lärarna använde lärplattformen visade det sig dock att de flesta bara använde verktyg som underlättar befintliga undervisningsmetoder, snarare än att försöka utveckla och förbättra undervisningen med hjälp av pedagogisk mjukvara.

Ökad tillgänglighet till kursmaterial

Erfarenheterna från Borås i samband med brist på datorer och internet vid lärosätena i de latinamerikanska länderna, ledde till att Ramón Garrote Jurado utvecklade metoden ”LiveUSB mediated education”, LUME, då Högskolan i Borås fick ett uppdrag att ge en kurs om lärplattformar till lärare inom ingenjörsutbildningar. LUME-metoden innebär att allt kursmaterial och mjukvara samlas på ett USB-minne som sedan kan kopieras och delas ut till alla kursdeltagare.

– Metoden gör att deltagarna inte är beroende av att ladda upp eller spara material på datorn, utan kan köra alla program från USB-minnet, en viktig detalj eftersom lärare och studenter i tredje världen ofta måste dela på datorer.

Tonvikten under kursens gång låg på kollaborativt lärande, vilket bidrog till att deltagarna, som i det här fallet var lärare, fick en positiv inställning till användning av IKT, till kollaborativa undervisningsmetoder och till öppna digitala lärresurser i sin egen undervisning.

– Min forskning visar att lärarnas motivation är avgörande för att tillgänglig teknik ska komma till användning på ett bra sätt. Moderna datorprogram kräver i regel inte specialkunskaper för att användas. LUME-metoden tillsammans med öppna digitala lärresurser erbjuder ett effektivt verktyg för att sprida arbetssätt som aktiverar både lärare och studenter och till att utnyttja öppna digitala lärresurser för att göra utbildning tillgänglig för alla, säger han.

Titel på doktorsavhandlingen: Educational Software in Engineering Education
Ämne: Pedagogik 

Disputationen ägde rum vid Stockholms universitet den 28 september.

Läs avhandlingen

Text och foto: Solveig Klug