Huvudmeny

2015-09-17 11:23

Ett år med kopplingen – hur går vi vidare?


Syftet med nyhetsbrevet Kopplingen är att skapa delaktighet och informera om vad som händer på vår akademi. Här kan du läsa förslag på hur brevet kan utvecklas utifrån bland annat vårens enkätundersökning om internkommunikation på A3.

Rebecca Lindholm, akademikommunikatör på A3, berättar:

Ambitionen är att Kopplingen ska vara en gemensam angelägenhet och ett forum där alla vi medarbetare har möjlighet att uppmärksammas. Därför är det positivt att så många som hundra av oss inom akademin besvarade februarienkäten om internkommunikation. Med stöd av den och analys av statistik kan Kopplingen utvecklas och förhoppningsvis förbättras. 

Övergripande kommentar

I den här texten redovisas inte enkäten i sin helhet utan bara de frågor som rör just nyhetsbrevet Kopplingen. Under hösten startas arbetet upp med att ta fram en kommunikationsplan för A3, intern och extern. Medarbetare kommer att involveras i arbetet.

Nyhetsbrevet öppnas av många och enkätundersökningen visar att en majoritet anser att nyheter som tas upp där i intresserar. Därför kommer Kopplingen att kännas igen även i fortsättningen, med en del justeringar. 

Kortfattad statistik

Kopplingen har en öppningsstatistik på 72 procent i genomsnitt, en bra siffra jämfört med högskolans övriga nyhetsbrev. Klickfrekvensen på nyhetspuffarna ligger på allt från fyra till hundra unika klick. Att analysera just klickfrekvens är svårt eftersom nyhetspuffen ska sammanfatta det viktigaste, utan att man klickat sig vidare.  

Kopplingen ges ut varannan vecka, nästa nummer kommer den 1 oktober.

Vidare fördelas innehållet relativt jämt över de olika sektionerna i förhållande till storlek. Forskningsrelaterade nyheter och övriga nyheter som ”Välkommen på akademimingel” eller ”Läs A3:s Organisations- och Beslutsordning” får stort utrymme. Inslaget ”Medarbetaren” är det flest som klickar på. 

Enkätsvaren

Först redovisas kort om vi tycker att brevet är intressant eller inte och därefter våra synpunkter på hur det kan utvecklas: 

1. Akademins nyhetsbrev Kopplingen tar upp nyheter som intresserar mig.
28,9 procent instämmer helt och hållet och 4.1 procent instämmer inte alls. De flesta är på den positiva sidan. Se bild nedan.

 Svar från enkätundersökningen

2. Om du angett värdet 1-4 på ovanstående fråga, vilken typ av nyheter skulle du vilja läsa om i Kopplingen?

Här fanns möjlighet till vidareutvecklig. Kommentarerna (cirka 70) innehåller personliga synpunkter och som sig bör, stundtals går emot varandra. Nedan finns ett urval av kommentarer som dels nämns av flera, dels prioriteras som extra intressanta, för tydlighet, samarbete och delaktighet, ur en kommunikatörs perspektiv. Kommentarerna är något friserade för att vi inte ska kunna identifiera vem som skrivit och radas upp utan inbördes ordning. 

 • Det är för brett och handlar om lite allt möjligt. Jag saknar information om hur verksamheten påverkas av politiska beslut och hur ledningen reflekterar om verksamheten utifrån den politiska debatten etc.
 • Önskar att Kopplingen även skulle kunna fungera som en koppling mellan kärn- och stödverksamhet, för just nu är de ganska långt ifrån varandra.
 • Totalt har HB för många nyhetsbrev inklusive webbsidor som förmedlar nyheter. Dessa är överlappande och presenter samma nyheter på flera ställen.
 • Det är bra att nyhetsbrevet inte är mer omfattande, eftersom det går snabbt att ögna igenom och hålla sig uppdaterad. Hellre få men relevanta nyheter än massor av notiser.
 • Jag skulle gärna se att akademins internationella publiceringar uppmärksammades som en naturlig del i en kultur där vi uppmuntrar och uppmärksammar varandras forskning.
 • Mer nyheter om vad som faktiskt görs på olika utbildningar. Tycker det är för mycket fokus på forskning, disputationer och liknande.
 • Sådant som rör mitt område (läs sektion) och att det tydligt framgår VAD som rör respektive sektion.
 • Hur arbetet kring omorganisationen fortgår: Vad har hänt, vad är på gång, hur ser dagordningen ut osv.

Utvecklingsmöjligheter

Vi du vara med i Kopplingens nyhetsflöde eller vet du något annat viktigt som borde få utrymme? Maila till kommunikation@hb.se så hör vi av oss för intervju, om du inte gärna vill skriva själv. 

Kopplingen kommer inte genomgå en stor förvandling eftersom utvärderingen pekar på att vi har ett fungerande nyhetsbrev idag. Ständig förbättring efter behov, är riktlinjen. I samråd med A3:s ledningsråd presenteras nedan några konkreta förslag på hur Kopplingen kan utvecklas. 

 • Nytt inslag ”Stafettpinnen” där frivilliga, inklusive ledningen, får säga sitt om den verksamhet som bedrivs med debattglasögon på. Syftar till att lyfta fram politikens och medias påverkan på det vi gör. Läs mer om ”Stafettpinnen” här.
 • Nytt inslag ”Sagt i media” där något eller några inslag i media om oss lyfts. Syftar till att visa på den spridning det vi gör får och som en liten omvärldsbevakning.
 • Nytt inslag ”Studentrösten” där en student intervjuas och får berätta om sin utbildningssituation. Syftar till att lyfta goda exempel som vi gärna delar vidare.
 • Inslaget ”Medarbetaren” är välläst och fortsätter som innan tillsvidare
 • Mer information från verksamhetsstödet som är knutet till akademin. Syftar till en bättre koppling mellan kärn- och stödverksamhet.
 • Mer nyheter kopplat till utbildning för en jämnare fördelning mellan forskning och utbildning.
 • Försök till att minska antalet nyheter i varje brev eftersom många upplever att de inte har tid att läsa allt.
 • Tydliga ingresser så att man snabbt får en uppfattning om vad det handlar om.
 • I så stor utsträckning som möjligt ska inga nyheter som går i Inblick finnas i Kopplingen. Tanken är att de två nyhetsbreven ska komplettera varandra, och att både det centrala nyhetsbrevet och det akademispecifika nyhetsbrevet ska läsas.

Förutom detta fortsätter vi med nyheter i vanlig ordning, vi kommer som sagt att känna igen oss framöver. De nya inslagen ”Stafettpinnen” och ”Studentrösten” kommer inte att finnas med i varje nummer utan när det finns studenter och medarbetare som vill ställa upp. 

Vad tycker du om detta? Låter det bra eller dåligt? Har du ytterligare förslag? Har någon av synpunkterna som lämnades missförståtts? Andra tankar? Hör av dig till kommunikation@hb.se eller direkt till rebecca.lindholm@hb.se

Vänliga hälsningar
Rebecca Lindholm, akademikommunikatör på A3 och redaktör för Kopplingen

 

Text: Rebecca Lindholm