Huvudmeny

2015-09-16 07:30

Nya utbildningsutskott aktiverade


Nu är de nya Utbildningsutskotten i gång med sitt arbete. De är fem till antalet och formade utifrån utbildningarnas examen. Martin G. Erikson, ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden, som har arbetat fram modellen för de nya utskotten tillsammans med Johan Drotz, utbildningssamordnare, berättar mer:

Martin G. Erikson.– I samband med omorganisationen var det nödvändigt att utgå från en annan grund för utbildningsutskotten. Före omorganisationen var utbildningsutskotten inrättade så att ansvaret för utbildningarna följde de gamla institutionsgränserna. Till de nya utskotten har vi utgått från det akademiska innehållet. Det vill säga, vi har samlat examina inom någorlunda samma område. Det är viktigt är att samla kompetensen inom respektive område.

Varför är detta viktigt?

– Utbildningsutskottens uppgift är ju att säkra utbildningens kvalitet genom att granska de styrdokument som reglerar utbildningens innehåll. Utskotten ska alltså göra bedömningar av akademiskt innehåll och de är därmed en del i hela det system av sakkunnigbedömningar och "peer review" som utgör ryggraden i den akademiska kvalitetsbedömningen, det vill säga hela det nät av bedömningar som sträcker sig från studentopposition av examensarbeten till sakkunniggranskningar av internationell forskningsfinansiering. Det är därmed möjligheten att samla ledamöter med lämplig kompetens som sakkunniga inom de områden som utskotten ska bevaka som vi anser ska styra utskottens sammansättning, inte organisatorisk tillhörighet.

Tydligare uppdelning

De nya utskotten tillträdde vid halvårsskiftet. Detta föregicks av diskussioner med sektionschefer och utbildningsansvariga.

– Anledningen till inrättandet av nya utbildningsutskott är att vi behöver en tydligare uppdelning mellan beredning och beslut av ärenden. I praktiken innebär det att sektionscheferna eller utbildningsansvariga leder beredningen av ärenden om kurs- och utbildningsplaner samt tillsättande av examinatorer. Det är viktigt att vi får in färdigt underlag till utbildningsutskotten, så att beslut kan fattas direkt.

  • Utbildningsutskotten ligger organisatoriskt under Forsknings- och utbildningsnämnden.
  • Sektionen bereder ärenden som berör kurser, mindre revideringar av utbildningsplaner samt tillsättning av examinatorer på grund- och avancerad nivå.
  • Utbildningsutskotten fattar besluten.
  • Utskottsledamöterna har treåriga mandatperioder.
  • Nominering av ledamöter föreslås av akademichefen.

Läs mer om Utbildningsutskotten

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson