Huvudmeny
Ann-Sofie Axelsson

2015-09-02 13:04

Så ska vår verksamhet fungera på A3


Organisations- och Beslutsordningen (OB:en) är ett styrdokument som talar om hur vår organisation fungerar/ska fungera på både akademi- och sektionsnivå. I den kan vi bland annat läsa om vem som hanterar vad i vår verksamhet och vem som fattar vilka beslut. OB:en lanserades nyligen och syftar till att skapa tydlighet. Akademichef Ann-Sofie Axelsson berättar mer.

Vad betyder OB:en för A3?
– Akademin har i och med detta styrdokument fått svart på vitt hur vår organisation ser ut och ska se ut. Där står exempelvis beskrivet vilka andra organ och funktioner som ska finnas inom akademin, såsom råd och samordnarfunktioner för olika områden, vilket ger uttryck för vilken plats och betydelse det kollegiala inflytandet har vid högskolan. OB:en skapar tydlighet i ärendehantering och i beslutsfattande – vem som hanterar vad i vår verksamhet och vem som fattar vilka beslut. För det mesta vet vi det, av gammal vana, men i vår nya organisation har en del förändringar skett både vad gäller hur vi organiserar oss och var beslut fattas, och denna nyordning i form av A3:s OB finns då att tillgå om tvivel uppstår.

Varför ska man läsa den?
– Rent konkret är det bra om ledningsgrupper och personalgrupper läser OB:en i sin helhet, men särskilt de delar som beskriver funktioner eller organ som medarbetarna berörs av, och diskuterar hur ordningen påverkar hur personer och grupper arbetar. Som stöd i att förstå sig på och använda OB:en kommer också gemensamma utbildningstillfällen att anordnas. För samtliga medarbetare, även de som inte har formella uppdrag som står omnämnda i ordningen, är det bra att veta hur den verksamheten en som medarbetare är en del av fungerar.    

Hur har arbetet med OB:en gått till?
– Thomas Johansson som är akademicontroller vid A3 har tillsammans med övriga akademiers controllers arbetat fram ett förslag på en ordning utifrån rektors OB, samt då även utgått från de tidigare institutionernas ordningar.  Förslagen på ordningar har även varit ute på remiss. Vi har i detta arbete eftersträvat att upprätta en ordning för alla tre akademierna men valde i slutändan att skapa akademispecifika ordningar. I grunden är det dock exakt samma ordning vi har i våra akademier, men vissa olikheter mellan verksamheterna har medfört mindre variationer vad gäller hur ordningarna ser ut. Sektionscheferna och fackliga parter har också aktivt deltagit i processen fram till det färdiga förslaget för att se till att den slutliga skrivningen stämmer överens med den verksamhet vi har idag, och att den fungerar för den organisation som vi ännu håller på att utveckla. Ordningen ska ju gagna verksamheten och våra mål, inte motverka.

Här kan du läsa A3:s Organisations- och Beslutsordning (OB)