Huvudmeny

2016-04-15 10:38

Akademins hållbarhetsarbete utvärderas


Onsdagen den 20 april, genomförs årets interna miljörevision vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Vid varje intern miljörevision revideras akademin som helhet, men i år är det främst sektionerna för lärarutbildning och informationsteknologi som står i fokus. Vi har ställt några frågor till Anne-Sofie Mårtensson, som är akademins samordnare för hållbar utveckling och lika villkor.

Hej Anne-Sofie! Vad är syftet med onsdagens interna miljörevision?

– Att vi gör den här typen av granskningar är oerhörtAnne-Sofie Mårtensson positivt då det ger oss en möjlighet att förbättra vår verksamhet, genom att vi identifierar på vilka områden den kan bli bättre.

– Syftet med den interna miljörevisionen är att utvärdera om miljöledningssystemet för akademin överensstämmer med kraven i ISO 14001, uppfyller tillämplig miljölagsstiftning samt har införts och följer handlingsplaner, riktlinjer och rutiner enligt högskolans miljöledningssystem.

Hur går revisionen till?

– Akademin granskas av interna revisorer från andra delar av högskolan. I år kommer man att lägga extra fokus på sektionerna för lärarutbildning och informationsteknologi. Intervjuer är inplanerade med personer i olika ansvarsställningar och olika roller på de aktuella sektionerna, men även på akademinivå.

– Under revisionen kommer man också att göra rundvandringar i akademins lokaler, framför allt labblokaler. I samband med rundvandringen kan också de som kommer ut välja att ställa frågor till vem som helst i personalen som de träffar på.

Hur följer man upp resultaten?

– Efter revisionen får vi en rapport med en beskrivning av vår verksamhet, där man dels talar om vilka åtgärder vi måste genomföra och dels vilka förbättringar vi skulle kunna göra. Det kommer också instruktioner om hur och när vi ska redovisa vad vi gjort för att följa upp granskningen.

Text: Helen Rosenberg
Bild: Erik Wasselius