Huvudmeny
Studenter på Campus.

2016-04-11 14:00

Goda exempel från Borås om inkludering i ny rapport


Goda exempel från Högskolan i Borås kring breddad rekrytering och breddat deltagande lyfts fram i en ny rapport från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Rapporten har titeln ”Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?”. Ett exempel som lyfts fram i den är Invandrarakademin som kommer att presenteras i en film på UHR:s konferens ”Kvalitetsdrivet 2016” den 20-21 april.

Annika Malm.– Jag blev positivt överraskad när jag såg rapporten. Den är riktigt bra och lyfter fram både bra exempel och vad lärosätena behöver jobba mera med för att inkludera studenter med olika bakgrund och förutsättningar. Vi ska försöka använda den för att förbättra oss i vårt arbete med breddad rekrytering och inkludering, säger Annika Malm som är samordnare för högskolans arbete med breddad rekrytering och inkludering.

Synliggör insatser

– Vi kan vara stolta över att flera av våra insatser lyfts i rapporten, för vi tillhör ju faktiskt de som jobbar med dessa frågor. Rapporten synliggör arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande och lärosätena kan lära av varandra, säger hon.

Exempel som lyfts fram är Invandrarakademin där studenterna, som redan har en utländsk akademisk examen, eller har minst tre års utländska akademiska studier, förbereds för arbetslivet i Sverige genom att läsa svenska till en nivå som ger dem behörighet att arbeta eller komplettera sina studier (till exempel, läkare, ingenjörer eller lärare). Att Invandrarakademins kurs numera ingår i UHR:s bedömningshandbok underlättar också för studenterna då de söker kompletterande utbildningar.

Vidare lyfts Nätverket MaNet, som initierats för att ge stöd åt manliga studenter som valt att satsa på utbildning till förskollärare, ett kvinnodominerande yrke, och där man även har inlett en liknande aktivitet för sjuksköterskeutbildningen. Andra exempel är mentorskap inom lärar- och bibliotekarieutbildningarna, bedömning av reell kompetens där Högskolan i Borås har utarbetat metoder och verktyg för arbetet och har lång erfarenhet, främst i programmet Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, ett djupgående samarbete med enskilda gymnasieskolor (Almås och Viskastrands yrkesgymnasieprogram) där elever besöker högskolan och får träffa studenter som själva gått på dessa gymnasieskolor är ytterligare några exempel. Högskolan koordinerar även Include, ett nätverk för breddad rekrytering mellan högskolor och universitet.

Mer arbete behövs

Rapporten lyfter inte bara bra saker, utan poängterar också vad högskolorna överlag behöver jobba mer med.

– Många högskolor är för breddad rekrytering men har inte formulerat vad detta innebär och många, inklusive Högskolan i Borås, saknar en uttalad strategi för detta arbete. I rapporten rekommenderar man lärosätena att skriva strategier med mätbara mål och man rekommenderar till och med regeringen att ålägga lärosätena att skriva strategier som också visar på hur arbetet implementeras i verksamheten. Högskolan håller på att ta fram en sådan, förklarar Annika Malm.

Även tillgänglighet av information på webben får sig en knäpp.

– Ja, vi behöver en tydligare webb. Den är svårnavigerad och bilder samt även text som används kan upplevas exkluderande. De visar inte på mångfalden bland våra studenter.

En fara som Annika Malm ser med inkluderingsarbetet är att det tenderar att bli personbundet, att aktiviteterna knyts till drivande, intresserade individer.

– Arbetet behöver läggas in i organisationen och genomströmma vår verksamhet, säger hon.

Film om utmaningar

Till konferensen senare i april har UHR låtit producera fem filmer som lyfter goda exempel i arbetet med inkludering och breddad rekrytering. En av dessa handlar om Invandrarkademin.

Majid Jaffari.– I filmen intervjuas studenter som läser svenska för att bli behöriga för arbete eller vidare studier, studenter som läser till olika program vid Högskolan i Borås och man har besökt studenter som kommit ut i arbetslivet, berättar Majid Jaffari som är samordnare på Invandrarakademin.

– Vi har fått möjligheten att berätta om vilka utmaningar vi har i framtiden och jag lyfter upp behovet av den politiska viljan att skapa och öppna nya ingångar till högre utbildning. Jag efterfrågar bland annat flexibilitet kring tillträde till högre utbildning och till validering för reell kompetens, säger Majid Jaffari.

– För hur gör man till exempel med flyktingar som är papperslösa, saknar dokumentation på sina akademiska kunskaper och saknar svenska språket. Då behövs anpassade metoder och examensformer, mentorskap mot arbetslivet för att lära sig sociala koder och koppling till forskningen, fortsätter han.

Invandrarakademin samarbetar med andra lärarsäten, däribland Göteborgs Universitet, för att slussa vidare invandrarakademiker till kompletterande studier, till exempel läkare och lärare.

– 60-70 procent av våra studenter på Invandrarakademin går vidare antingen direkt till arbete eller studier efter att ha läst svenska hos oss, säger Majid Jaffari.

Den 20-21 april beger sig Annika Malm och Majid Jaffari tillsammans med ytterligare några medarbetare till konferensen ”Kvalitetsdrivet 2016” på UHR i Stockholm där rapporten och filmen kommer att presenteras.

Läs rapporten ” Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?”

Läs mer om Invandrarakademin

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge, Erik Wasselius och Martin Karlsson