Huvudmeny
Campus

2016-04-25 13:30

Högskolan i Borås rankas högt i miljöledningsarbetet


När Naturvårdsverket rankar statliga myndigheters miljöledningsarbete placerar sig Högskolan i Borås i täten.

Bedömningen avser i vilken grad högskolan har ett systematiskt miljöarbete integrerat i verksamheten.  På en poängskala av 23 får högskolan 20 poäng, vilket är en delad tredjeplats bland de lärosäten som faller inom intervallet 19-22, vilket graderats till mycket högt. Något som lyfter högskolan i rankningen är certifieringen enligt ISO 14001.


Elias Regelin är samordnare för miljöledningsarbetet på högskolan och kommenterar rankningen:

– Vi jobbar mycket för hållbarutveckling och vi ser nu att vi ligger bra till. Det är bra att våra ansträngningar syns.

Elias Regelin.

Ökad mängd brännbart avfall

Trots bra rankning når inte högskolan upp till alla uppsatta mål. Ett område där högskolan kan bli bättre gäller avfallssortering, för här har mängden brännbart avfall ökat. Exakt vad detta beror på är svårt att säga, då statistiken från Borås Energi & miljö AB delvis bygger på schablonsiffror. En delförklaring till att högskolan inte uppnår full poängpott är att man inte uppfyllt alla satta mål, till exempel målet gällande avfall. En annan förklaring är att högskolan inte är EMAS-certifierad utöver ISO 14001-certifieringen, vilket exempelvis Göteborgsuniversitet är och som ger ytterligare en poäng vid granskningen.

– När det gäller den ökade mängden brännbart avfall kan det vara så att en del avfall som hamnar i avfallskärl för detta, till exempel i papperskorgar inne på arbetsrum eller på andra platser, borde ha sorterats och lagts i rätt typ av avfallskärl.  Här finns alltså en förbättringspotential, säger Elias Regelin.

Inte den enskilda individens fel

– Vi har möjlighet att sortera vårt avfall och behöver bli bättre på det, men samtidigt måste det också bli mycket lättare att sortera avfallet på rätt sätt. Ofta är det inte den enskilda individens fel om avfallet hamnar fel, utan snarare måste möjligheterna att sortera och slänga avfall i rätt kärl förbättras, säger han.

Elias ser därför ett behov av en anpassning att avfallssorteringsmöbler i lunchrum och på andra ytor, bättre skyltning och placeringen av kärlen är några åtgärder. Till hösten kommer ett pilotprojekt att genomföras på högskolan.

– Vi kommer att på prov ta bort avfallskärlen i ett antal utvalda lokaler, både i föreläsningssalar och i arbetsrum, och samtidigt förstärka möjligheten att sortera utanför dessa lokaler. Man blir då tvungen att ta med sig soporna ut ur lokalen och ska då också kunna sortera det lättare.

Miljöledningssystem ska säkerställa integrering i verksamheten

Alla statliga myndigheter har ett ansvar för att bidra till att generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. Det gäller också för FN:s nya hållbarhetsmål. För att kunna bidra till att nå dessa mål har de statliga myndigheterna en skyldighet att införa och utveckla ett miljöledningssystem enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Syftet med miljöledningssystemet är att säkerställa att miljöarbetet integreras inom ramen för myndighetens verksamhet, så att miljöfrågorna beaktas vid genomförandet av myndighetens uppdrag (hämtat ur inledningen till rapporten ”Miljöledning i staten 2015”).

Sättet att bedöma myndigheternas miljöledningsarbete har utvidgats och därmed även poängsättningen, som nu är max 23 poäng. Detta ger betydligt större spridning i resultatet jämfört med tidigare bedömningar. Göteborg universitet rankas högst bland lärosätena med 22 poäng. Högskolan i Borås ligger på delad tredje plats.

Läs hela rapporten ” Miljöledning i staten 2015”

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge, Suss Wilén