Huvudmeny

2016-08-24 16:00

Högskolan ligger bra till i VFU-ranking


Dalarna i toppen – Göteborg i botten när studenterna rankar sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det visar en rapport från Vårdförbundet Student. Högskolan i Borås placerar sig på en sjundeplats av 25.

Vårdförbundet Student har låtit studenter som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska ranka sin VFU i en enkätundersökning.

Själva rankningen baseras på frågan: ”Vilket sammanfattande betyg vill du ge dina VFU-placeringar?” Generellt är svaren positiva – på en sexgradig skala är poängmedelvärdet nästan fem (4,58). Att Högskolan i Borås placerar sig på en sjundeplats på listan är givetvis glädjande.  

– Det är jätteroligt och jag tycker att vi ska sträcka på oss lite extra, både vi och verksamheten. Undersökningen är värdefull eftersom den ger oss riktlinjer för hur vi kan förbätta vår VFU, säger Ingela Rydström, chef för Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Enkäten innehöll också frågor om exempelvis stöd från universitet och högskola, handledning på arbetsplatsen, bemötande från medarbetare och kunskapsanvändning/inhämtning. Vårdförbundet Student redovisar inte de svaren per lärosäte, som i rankingen, utan ger en samlad bild.

Resultaten pekar på positiva aspekter

En övervägande andel (drygt 60 procent) uppfattar att de fick ny teoretisk kunskap och att de fick möjlighet att praktiskt tillämpa sina akademiska kunskaper. Nästan lika många uppger att bemötandet från medarbetare på arbetsplatserna var bra. 70 procent anser också att de fått en objektiv och rättvis bedömning under sin VFU.

Vidare är hälften av studenterna i stort sett nöjda med stödet från lärosätet och ännu fler angav att de överlag fick ett bra stöd av sina handledare i verksamheterna.

Förbättringsmöjligheter finns också

Samtidigt visar resultaten att det finns flera förbättringsområden. Minst nöjda är studenterna med möjligheterna att få tid till reflektion tillsammans med sina handledare. Hela 34 procent upplever att den dagliga reflektionstiden väsentligt kan förbättras.  Och sist men inte minst, trots stor nöjdhet med VFU uppger ändå var fjärde student att de övervägt att byta yrke efter någon av sina VFU-placeringar.

Undersökningen gjordes i mars månad 2016 och riktade sig till medlemmar i Vårdförbundet Student som studerade sin sista termin. Totalt deltog 791 studenter på 25 lärosäten.  

Här kan du läsa Vårdförbundet Students sammanfattning.

Så här placerar sig lärosätena på VFU-topplistan där studenterna rankar hur nöjda de är med den praktiska delen av utbildningen:

 1. Högskolan Dalarna
 2. Blekinge tekniska högskola
 3. Högskolan i Halmstad
 4. Linköpings universitet
 5. Malmö högskola
 6. Karlstad universitet
 7. Högskolan i Borås
 8. Lunds universitet
 9. Högskolan Jönköping
 10. Högskolan Väst
 11. Högskolan Kristianstad
 12. Karolinska institutet
 13. Linnéuniversitetet
 14. Umeå universitet
 15. Högskolan i Skövde
 16. Sophiahemmets högskola
 17. Mälardalens högskola
 18. Örebro universitet
 19. Ersta Sköndals högskola
 20. Luleå tekniska universitet
 21. Mittuniversitetet
 22. Högskolan i Gävle
 23. Röda korsets högskola
 24. Uppsala universitet
 25. Göteborgs universitet

Text: Rebecca Lindholm