Huvudmeny

2016-08-30 10:08

Så ska migrationens möjligheter inom textil sömnad tas tillvara


Nu startas Konfektion 4. 0 – ett projekt med syftet att skapa en framtidens konfektionsfabrik som ska ta vara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion.

Konfektion 4.0 har finansiering från från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden. Bakom projektet står Science Park Borås i samverkan med Högskolan i Borås, Marketplace Borås, Proteko, Borås Stad, Arbetsförmedlingen och bostadsföretaget Kanico AB.

Under den period som textil sömnadsproduktion har varit utlokaliserad i andra länder har en stor del av yrkeskompetensen försvunnit från den svenska arbetsmarknaden.

Genom förstudien ska man undersöka hur man på bästa sätt kan fånga upp och ta tillvara den nya textila arbetskraft som migrationen för med sig. Dels för att möta migrationens utmaningar och dels för att möta textilbranschens utveckling och kompetensbehov. Detta kan i sin tur komplettera och stärka befintligt näringsliv och leda till nya affärsmodeller. En del av målsättningen är att i framtiden kunna erbjuda ett nationellt och europeiskt centrum för rådgivning, kompetensutveckling, praktik, validering och matchning samt ett professionellt nätverk för migranter med en yrkesverksam bakgrund kopplat till området för textil och mode.

I och med en kick off för projektet den 24 augusti har nu startskottet gått. På kick offen deltog två representanter från Migrationsverket. Victora Smedman är projektkoordinator på Asyl-, Migration och Integrationsfonden, AMIF. Hon tycker det ska bli spännande att följa projektet.

Vad är ditt intryck av Konfektion 4.0?

– Att det är ett kreativt samarbete mellan högskola, offentlig- och privat sektor för att gemensamt hitta hållbara lösningar på integrationsfrågan. Min uppfattning är att det har gjorts ett gediget förarbete att komma dit de är idag vilket bådar för ett gott samarbete och långsiktighet mellan alla inblandande parter.

Varför är det ett viktigt projekt ur Migrationsverkets synvinkel?

– AMIF är en EU-fond som förvaltas av Migrationsverket på uppdrag av regeringen. Sveriges avsikt med fonden är att förbättra hela migrationsprocessen. Det här projektet är ett integrationsprojekt och ligger helt i linje med AMIFs program att främja en effektiv integration genom bland annat utbildningsinsatser och insatser som gör tredjelandsmedborgare attraktiva på arbetsmarknaden.  Man ska i projektet ta tillvara målgruppens kompetens redan i förstudien och tillsammans med branschen kartlägga behov och efterfrågan på ett mycket kreativt och innovativ sätt.  Man samarbetar med målgruppen och branschen genom hela processen vilket jag tror kommer att ge en långsiktighet.

Ulrika Nilsson på Science Park Borås är projektsamordnare för Konfektion 4.0:

– Ny kompetenskraft, nya textila anläggningar och nya affärsmodeller är helt avgörande för konfektionsindustrins återkomst och utveckling i Sverige. Med det stora antalet människor som söker sin tillflykt till Sverige är det angeläget att ta vara på den kompetens som dessa människor besitter. För detta behövs en samordnad insats från näringslivets aktörer i samverkan med det offentliga så att vi får en helhetssyn kopplad till industrins arbetskraftsbehov ihop med livs- och boendemiljöer i hela landet.

Läs mer

Läs tidigare pressmeddelande om projektet

Läs och lyssna på inslag på P4 Sjuhärad

Text: Ida Borenstein
Foto: Anna Sigge