Huvudmeny

2016-02-10 14:00

Forskningsmedel till biblioteks- läs- och språkutveckling


Ola Pilerot, Linnéa Lindsköld, Frances Hultgren och Cecilia Gärdén, forskare vid Bibliotekshögskolan, har tilldelats sammanlagt 340 000 kronor från Svea Bredals fond. Läs om forskningen och vad medlen ska gå till.

Ola Pilerot för projektet Vad är evidens i praktiken? En etnografiskt orienterad pilotstudie av bibliotekariers arbete.

Ola Pilerot

 – Forskningsprojektet ska utforska bibliotekariers arbete. Närmare bestämt syftar det till att belysa och utöka kunskapen om hur bibliotekarier utvecklar de kunskaper som krävs för att de ska kunna uträtta sitt arbete; hur håller de sig uppdaterade och informerade, och på vilka grunder fattar de beslut? Det är centrala frågor i det här projektet.

 – Medlen ska användas till att genomföra en pilotstudie där jag bland annat kommer att vara deltagande observatör på ett bibliotek. Jag ska också genomföra några fokusgruppintervjuer. Resultatet av pilotstudien ska sedan utgöra en grund för den ansökan jag just nu arbetar på och som jag planerar att skicka till Vetenskapsrådet. I förlängningen hoppas jag att mina forskningsresultat ska komma biblioteksfältet till gagn. Jag tänker mig dessutom att bibliotekarieutbildningar borde vara intresserade av att ta del av resultaten.

 

Linnéa Lindsköld för Sommarboken och socialt läsande: En studie av biblioteksrummets betydelse för barn och ungdomars läsning.Linnéa Lindsköld

– Forskningen handlar om läsning som social praktik utifrån barns upplevelser av det läsfrämjande projektet Sommarboken som jag följde på uppdrag av Kultur i Väst sommaren 2014.

– Resultatet av min följeforskning blev en rapport som jag nu ska skriva om till en vetenskaplig artikel på engelska. Medlen från Svea Bredals för med sig att jag kan sprida resultatet till en vidare läsekrets samt att jag kan fördjupa mig i biblioteksrummets betydelse för läsningens sociala dimension. Min förhoppning är att forskare, bibliotekarier och politiker ska bli mer medvetna om betydelsen av läsfrämjande aktiviteter på biblioteket, utan krav på motprestation, för barn och unga.  

 

Francis Hultgren och Cecilia Gärdén för Bokstart: en forsknings- och kunskapsöversikt.

Cecilia Gärdén och Frances Hultgren

Bokstart är ett läsfrämjande projekt riktat till föräldrar och andra vårdnadshavare. Det bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och andra aktörer för att nå ut med inspiration och information kring högläsning och tidig språkstimulans och dess betydelse för senare läsinlärning och läslust. Det är ett jättespännande projekt, men det finns ingen gedigen sammanställning av forskning och projekt som berör Bokstart.

Stipendiet medför vi att vi kan göra en översiktsartikel som kan fungera som kunskapsunderlag och inspirationskälla för kommuners och regioners arbete med att stödja små barns språkutveckling. Artikeln är också tänkt som första steg i ett större forskningsprojekt i samarbete med Kulturrådet, där effekterna av Bokstart på barns framtida skolframgångar kan studeras över längre tid.

Text: Rebecca Lindholm