Huvudmeny
Studenter i högskolans bibliotek

2016-02-17 17:30

Högskolan går framåt – nu är årsredovisningen för 2015 här


Högskolan i Borås går fortsatt framåt inom forskning och utbildning med ett ökat söktryck och mer externa medel till forskning. Det framgår av årsredovisningen för 2015 som beslutades på styrelsens möte den 17 februari.

Det är tydligt att söktrycket är fortsatt högt till utbildningarna vid Högskolan i Borås. I dagsläget studerar runt 13 000 personer på högskolan. Antalet helårsstudenter uppgår till
5 813 och därmed når högskolan regeringens utbildningsuppdrag.

– 2015 var ett bra år för Högskolan i Borås. En av flera viktiga framgångar är tillstånden att utfärda examen på masternivå inom Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö och i Företagsekonomi. De här tillstånden är viktiga steg i utvecklingen av kompletta akademiska miljöer, vilket är betydelsefullt för en fortsatt långsiktig utveckling av utbildning och forskning, säger rektor Björn Brorström.

Högskolan har under 2015 också påbörjat utökningen av vård- och lärarutbildningar i enlighet med regeringens satsningar inom dessa områden.

Antalet medarbetare är cirka 700 och ungefär två tredjedelar av dem är lärare och doktorander. Sammanlagt är 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Även inom rekryteringsprocessen går jämställdhetarbetet i linje med regeringens uppdrag. Där visar årsredovisningen att 55 procent av de nyrekryterade professorerna är kvinnor.

Ökning av externt finansierad forskning

Högskolan i Borås visar också fortsatta framgångar inom forskning. Den externt finansierade forskningen uppgår till 82,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2014 och sedan 2011 har det skett en total ökning med 65 procent.

Antalet disputerade av lärarpersonalen ökade till 55 procent under 2015.

Ekonomiskt sett går Högskolan i Borås back drygt 6 miljoner kronor. Budgeteringen var plus/minus/noll och högskolan har 46,2 miljoner i eget kapital.

– Under 2015 har högskolan gjort en översyn av rutinerna för verksamhetsplanering av lärarnas arbetstid. Som en konsekvens av den översynen har semesterlöneskulden och lärarnas planeringssaldo ökat i storlek. Detta innebär att vi fått större personalkostnader jämfört med budget, förklarar Björn Brorström.   

Text: Martin Högqvist och Ida Borenstein
Foto: Anna Sigge